Air text

Suganorm

Deò a noc, rovnako ako v kancelárii, ako aj v pracovnom úrade, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími látkami, ktoré majú nápad na vlastný byt a kvalitu. Okrem základného bývania, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» a príslu¹ná oblas», zaoberáme sa aj bohatými plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale pra¹ný, v inom stupni samozrejme. Pred prachom v prachu sme schopní sta» sa hrami s filtremi, aj keï v atmosfére sú iné nebezpeèenstvá, ktoré sa èasto nedajú µahko rozpozna». Obzvlá¹» jedovaté látky na ne spåòajú. Zvyèajne mô¾e by» vystavený zariadeniam, ako je napríklad senzor toxického plynu, ktorý zachytáva zlé prvky z obsahu a informuje o ich prítomnosti, vïaka èomu nás varuje pred hrozbou. Bohu¾iaµ, toto nebezpeèenstvo je mimoriadne vá¾ne kvôli tomu, ¾e niektoré plyny, keï je oxid uhoµnatý bez zápachu a èasto ich prítomnos» v obsahu spôsobuje vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého ohrozujú nás aj iné látky detekovateµné snímaèom ako dôkaz sulfánu, ktorý je v malej koncentrácii malý a realizuje okam¾itý ¹ok. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako nebezpeèný ako bol a plynný amoniak, ktorý je prítomný vo vzduchu, ale pri ¹pecifickej¹ej koncentrácii je pre mu¾ov nebezpeèný. Detektory toxických látok mô¾e tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, ktorý alkohol je ¹ir¹í ako vzduch tie¾ pamäta» tendenciu rýchlo naplni» priestor tesne nad zemou - tak dnes, keï sme vystavení ¾ivot týchto zlo¾iek, èidlá by mal by» namontovaný v optimálnom mieste, aby som sa cítil a informujte nás o tom. Ïal¹ie jedovaté plyny, ktorým mô¾e senzor obdivova», sú korozívny chlór, ako aj vysoko toxický kyanovodík a vo vode rozpustný ¹kodlivý chlorovodík. Ako mô¾ete vidie», stojí za in¹taláciu senzora toxického plynu.