Bezpeenostne systemy strojov

Veµa µudí sa pýta: èo je to súèasná obmedzená dôvera a na èo je? Odpoveï mo¾no nájs» v nasledujúcom èlánku.

Alternatíva ventiluBezpeènostné dosky sú zameniteµné ako bezpeènostné hlavy. Sú uvedené v smere zabezpeèenia rôznych prístrojov a procesných zariadení proti nadmernému nárastu alebo poklesu tlaku. Sú jednoduché v tmavých cenách, urèite men¹ie ako ventily, tak¾e znamenajú krásnu alternatívu. Kombinácia bezpeènostných ventilov a prasknutých diskov sa objavuje v sile metódy, èo má za následok dvojitú ochranu.Veµmi èasto, ako typ ochrany, je vytvorená bezpeènostná doska priamo pod bezpeènostným ventilom. V dôsledku toho je jediný ventil chránený pred toxickými úèinkami atmosférických podmienok a proti novému spôsobu kontaminácie. V súvislosti s plátkami nie je potrebné vykonáva» skú¹ky UDT. Ventily sa musia podrobi» tomuto typu testovania ka¾dý rok.

Iné typyV vzdialených zariadeniach mô¾u by» vrátené rôzne spôsoby bezpeènostných diskov. Najbe¾nej¹ie sú najjednoduch¹ie dosky s rezmi, ktoré sa lámu v minciach objavenia sa príli¹ vysokého tlaku v zariadeniach alebo strojoch. Dosky sa mô¾u pou¾íva» v zariadeniach, ktoré pracujú pri veµmi vysokom tlaku. Potom mô¾u by» napr. Uzatváracie ¹oupátka, únikové systémy, pneumatické systémy, hydraulické systémy atï.

prihlá¹kaPrasknutie disky sú pou¾ívané v potravinárskom, farmaceutickom a automobilovom sektore, tak¾e v¹ade tam, kde existuje skutoèné riziko zlyhania spôsobené nekontrolovaným a dodatoèným zvý¹ením tlaku v zariadeniach, systémoch alebo strojoch.