Certifikat atr 1

Základné predpoklady Európskeho spoloèenstva

Presná odpoveï na otázku "èo predstavuje certifikát CE?" súvisí s vysvetlením základných predpokladov, ¾e ide o Európsku úniu. Ukázalo sa, ¾e dôvodom jeho vzniku sú tri zásady: voµný pohyb tovaru, ¾ien a kapitálu. Na vytvorenie vy¹¹ie uvedených zásad sa èlenské ¹táty EÚ rozhodli zru¹i» v¹etky »a¾kosti v obchode v rámci Spoloèenstva a navy¹e nadviazali spoloènú politiku v kontakte s partnermi z krajín mimo EÚ. Vïaka tomu sa na komunitnom námestí vytvoril priestor výmeny, podobný tomu poslednému, ktorý zaberá hranica jednej krajiny. Získal názov Jednotný miestny trh alebo spoloèný trh.

Trhu a umiestòovanie materiálov na trh

HondroCream

Národné po¾iadavky týkajúce sa stavu a bezpeènosti výrobkov sú samotné naj»a¾¹ie problémy spojené s obchodom medzi krajinami. V ka¾dej krajine boli rôzne zákony a mno¾stvá, ktoré sa výrazne lí¹ili medzi jednotlivými krajinami. Výrobca, ktorý plánoval predáva» na¹e výrobky v budúcich krajinách, musel v¾dy spåòa» rôzne po¾iadavky. Aby sa odstránili preká¾ky obchodu, bolo potrebné tieto rozdiely zru¹i». Normy týkajúce sa vrátenia tovaru nebolo mo¾né zru¹i». Samotné rie¹enie bolo teda obhajované zjednotením hodnôt vo veµkosti celej komunity, vïaka èomu podliehala obchodná výmena týmto po¾iadavkám.

V poèiatoènom ¹tádiu sa uskutoènil pokus o reguláciu nariadení EÚ vo vz»ahu ku konkrétnej kvalite úèinkov a materiálov. Zo zvedavosti sa z takéhoto rie¹enia uvoµnil znaèný stupeò zlo¾itosti a èasovo nároèných procesov.

Rie¹ením bolo vytvori» zjednodu¹ený výstup k otázke technickej harmonizácie. Boli definované základné bezpeènostné po¾iadavky pre niektoré skupiny výrobkov, ktoré sa musia vykona» pred uvedením výrobku alebo výrobku na trh na európskom trhu.

Podnikatelia z krajín mimo EÚ, ktorí sú závislí na umiestnení materiálu na trh na úèely predaja v Spoloèenstve, napr. Je na nich, aby túto skutoènos» ukázali.

Boli vytvorené harmonizované normy, vïaka ktorým podnikatelia vedia, aké základné po¾iadavky by mali spåòa». Tieto hodnoty v¹ak nie sú povinné. Podnikateµ, ktorý v inom type preukazuje, ¾e jeho sila je pridaná k nákupu na Námestí Spoloèenstva.

Certifikát CE - vyhlásenie výrobcu

Oznaèenie CE nie je niè iné ako vyhlásenie výrobcu, ¾e výrobok spåòa základné po¾iadavky smerníc, ktoré ho pou¾ívajú.Je si vedomý symbolu vyhlásenia výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu. Potvrdzuje, ¾e výrobok bol vytvorený s vedomím dôle¾itých po¾iadaviek obsiahnutých v odporúèaní k produktu. Samozrejme, mô¾ete ¾i» urèité alebo niekoµko rôznych smerníc.

Právo Spoloèenstva stanovuje predpoklad zhody a dosiahnutie minimálnych bezpeènostných po¾iadaviek pre výrobok s oznaèením CE.

Certifikát CE sa odovzdáva na vlastnú zodpovednos» výrobcovi alebo splnomocnenému zástupcovi. To isté platí aj po preukázaní, ¾e výrobok spåòa základné po¾iadavky smernice. Na zadanie tejto skutoènosti sa získa postup posudzovania zhody a po dobrom overení sa vydá vyhlásenie o zhode. Postupy posudzovania zhody mô¾u by» bohaté vo vz»ahu k riziku, ktoré závisí od majetku konkrétnej komodity. Èím dôle¾itej¹ia je hrozba vyplývajúca z práce a najmä z nich, samotné postupy musí dosiahnu» výrobca alebo splnomocnený zástupca. Vo vybraných prípadoch je potrebné vyhovie» po¾iadavkám dokonca tucta noriem Spoloèenstva.