Cvieenia pre simultanne tlmoeenie

Konsekutívne tlmoèenie mo¾no chápa» ako formu simultánneho prekladu, hoci v skutoènosti ide o dva úplne nové typy prekladov. Konsekutívne tlmoèenie poèíta s tým, ¾e prekladateµ vyjde vedµa reèníka, poèúva jeho reè a potom, keï si s poznámkami pomáha, prekladá sumy do iného jazyka a simultánne preklady sa uskutoèòujú v zvukovo izolovaných apartmánoch. V súèasnosti je konsekutívne tlmoèenie nahradené simultánnym tlmoèením, ale stále je mo¾né, ¾e tento spôsob prekladu sa uskutoèòuje najmä v krátkom poète µudí, na pripomienkach alebo aj na mnohých odborných stretnutiach.

Aké sú vlastnosti postupného tlmoèníka? Mali by by» dobré tendencie pokraèova» vo va¹ej profesii. V prvom rade by to mala by» extrémne odolná osoba k stresu. Konsekutívne interpretácie sú »a¾¹ie, preto¾e sa vykonávajú úplne na¾ivo, tak¾e osoba, ktorá robí preklady, by sa mala skutoène nazýva» obyèajné nervy, nemô¾e urobi» prípad, keï je v panike, preto¾e nemá povinnos» preklada» danú frázu. Je potrebná extrémne bezchybná dikcia. Aby bol preklad slobodný a jednoduchý, musí by» formulovaný osobou s vhodnými jazykovými schopnos»ami, bez preká¾ok reèi, ktoré spôsobujú po¹kodenie príjmu správy.

Okrem toho je mimoriadne dôle¾ité ma» dobrú krátkodobú pamä». Je pravda, ¾e prekladateµ mô¾e a dokonca by mal sledova» poznámky, ktoré mu pomô¾u zapamäta» si text hovorený reèníkom, ale nemení to, ¾e poznámky budú v¾dy len poznámkami, nie celým vyhlásením reèníka. Medzi znaky konsekutívneho tlmoèníka patrí nielen schopnos» zapamäta» si slová, ktoré navrhla osoba, ale aj tendencia preklada» ich presne a bez rozpakov do iného jazyka. Ako vidíte, bez riadneho krátkodobého názoru je simultánny tlmoèník v praxi úplne neproduktívny. V súèasnosti sú najlep¹í poprední tlmoèníci schopní zapamäta» si a¾ 10 minút textu. A na tento úèel, ktorý je v obsahu asociovaný sám so sebou, je potrebné pripomenú», ¾e celý prekladateµ by mal by» dokonalými jazykovými zruènos»ami, znalos»ami jazyka a idiomy v rôznych jazykoch, a napriek tomu vynikajúci sluch.