Dospievajuci depresie test

Nebude sa skrýva», ¾e v skutoènosti ka¾dý - v skutoènosti - èlovek nájde viac ako jeden okamih, keï oèakávame nie veµmi dobre, a dokonca veµmi zle. Niekedy je tu len nepatrná apatia, melanchólia alebo len nostalgická nálada. Keï¾e to u¾ nie je zlá nálada a trochu depresia - a zlá nálada zaèína ma» chronický charakter - potom mô¾eme prejs» k tomu, aby sme sa vzdali zaèiatkov depresie.

V tomto prípade stojí za to ís» k psychológovi, aby sa pokúsil o uzdravenie choroby v púèiku, alebo aspoò za¾i» to. Èi u¾, ale v tomto prípade stojí za to vstúpi» do spoloènosti Google: psychológ Krakov (napríklad - potom kontakt na dátum, alebo existujú iné situácie a ako to urobi»?

Samozrejme, ¾e sú aj iné formy. Vlastne v¹etko závisí od vá¹ho správania. Dokonca aj také veci, ako aj hµadanie cesty ¾ivota, premý¹µanie o výbere budúcej profesie, alebo - povedzme - informácie so svojím partnerom - sú veµkým dôvodom, preèo ís» s psychológom len preto, aby sme s ním mohli hovori». Niekedy sa rozhovor sám oèistí nejakým spôsobom. Mô¾e to by» podpora. To v¹etko pravdepodobne pod podmienkou, ¾e sa dostaneme do profesionálneho psychológa a toho, koho pozná, aby nás na¹iel - a potom to nie je také jasné a populárne. V ka¾dom prípade je mo¾né chodi» k psychológovi aj s relatívne triviálnym problémom, ak pôjdeme na posledný vhodný postoj.

Niektorí µudia sa hanbia za psychologické slu¾by. Stydia sa za seba aj pred priateµmi. Vz»ahuje sa na mnohé mýty, ktoré stále pretrvávajú v ich vlastnej spoloènosti. Mnohí µudia - dokonca aj tí, ktorí sú v depresii - majú problém prekona» a vyhµada» psychológa. A èo je len v úspechu, keï má psychológ „nahradi»“ spoloèníka na diskusiu kolegu - aspoò teoreticky - menej dôle¾itú zále¾itos» ...

Keï sme sa u¾ spomínali, nie v¾dy dostaneme profesionála, ktorý nám bude skutoène naslúcha» a radi» nad rámec niekoµkých sloganov. Náv¹teva súvisí s potrebou zalo¾enia iného mu¾a pred obsahom. Ak sa v¹ak dostaneme dobre, potom nám v Krakove pomô¾e psychológ.