Dotacie na rozvoj spoloenosti czestochowa

Celý personál analytikov poµského trhu a vedúcich pracovníkov najvy¹¹ej úrovne sa viac zaujíma o to, ako zlep¹i» existenciu známych spoloèností, aby mohli konkurova» svojim západným partnerom. Nie je µahké nájs» dobré rie¹enie pre túto polo¾ku. Poµské spoloènosti a organizácie strácajú ka¾dý rok veµké sumy peòazí v dôsledku následných stratených ponúk na obrovské investície.

Ak by sme túto my¹lienku mohli zmeni», dúfali by sme, ¾e získa» peniaze, ktoré by sa dostali do blízkej ekonomiky a poskytli by jej primeraný dôvod na rozvoj. Medzitým sa tieto ponuky zvyèajne poskytujú západným spoloènostiam. Poliaci zná¹ajú finanèné straty z posledného termínu, napríklad v dôsledku investovania do programov, ktoré neskôr nemajú ¹ancu.Predpokladá sa, ¾e krok v popredí vo vývoji je bráni» tzv. integrovaný systém riadenia. Dnes moc mnohých in¹titúcií nie je sústredená v rukách jednej osoby a celých výborov alebo zdru¾ení µudí. V tomto zisku sa znaène roz¹iruje rozhodovací proces. Rozhodnutia sa èasto zaèínajú, keï v skutoènosti v súèasnosti príli¹ neskoro.Nastáva problém a poµská vláda, ktorú navrhuje pozorne sledova». Oznamuje zriadenie osobitného výboru, ktorý má záujem analyzova» dobré veci v zmysle odstránenia zbytoènej byrokracie, ktorá zostáva na pokraji efektívneho rozhodovania.Poµsko má v Európskej únii najvy¹¹í poèet úradníkov, ktorí patria k jednotlivcovi. V poslednom prípade by sme mali vzia» príklad z Nemecka, ktoré pred piatimi rokmi pre¹lo sériou zákonov, ktoré mali za cieµ hra» s zbytoènou byrokraciou. Vïaka e¹te men¹iemu poètu úradníkov ¹tát zaèal ¹etri». Je to preto, ¾e nemusím robi» mesaèné platy práve teraz. A úradníci - najmä tí na najvy¹¹ej, ¹tátnej úrovni, zarábajú veµa.Do dne¹ného dòa niektorí z nich ¾ijú s nemeckým ¹tátom, pokiaµ ide o vý¹ku zaplatených odstupných platieb, èo podµa ich názoru bolo príli¹ nízke.