Eerpadla so striedaeom

Piestové èerpadlo nie je potrebné nikomu pripomenú», ale urèite: pneumatické piestové èerpadlá sú nástroje pou¾ívané na èerpanie kvapalných a polotekutých produktov. Definujú ¹pecifickú kon¹trukciu tak, aby neboli znièené ani tie najcitlivej¹ie úèinky.

Princíp èinnosti piestového èerpadla je zalo¾ený na ¾ivotnosti objemového piestového èerpadla. V èíslach pracovného cyklu sa mazivo nasáva cez vstupný ventil pomocou valca piestu valca a potom sa dávkuje cez výstupný ventil. Ïal¹ím krokom je uzatvorenie tlaku poháòajúceho piest takým spôsobom, ¾e èerpadlo má mo¾nos» nasa» ïal¹iu èas» maziva.

Start Detox 5600Start Detox 5600 - Extrémne efektívny spôsob detoxikácie tela pre zdravie a plný komfort ¾ivota!

Mô¾ete uvies» rôzne spôsoby pohonov pripojených v piestových èerpadlách, napríklad hydraulický, pneumatický alebo elektrický pohon. Vïaka tejto praktickosti existuje v týchto priemyselných odvetviach moc nových aplikácií pre tieto èerpadlá.

Ako u¾ bolo uvedené, mô¾u by» pomocou piestového èerpadla prepravované rôzne kvapaliny. Pomocou piestových èerpadiel mô¾ete úspe¹ne prená¹a» abrazívne, korozívne kvapaliny (ako napríklad kyseliny vínnej, ako aj horúce kvapaliny pri teplote 100 ° C. Okrem toho prispievajú k transportu viskóznych kvapalín, hustých, bahnitých kvapalín a dokonca aj ovocnej bunièiny. Kupuje preto model èerpadiel, ktoré sa najèastej¹ie pou¾ívajú v technológii.

Medzi veµkými výhodami, ktoré tento ¹tandard èerpadiel pova¾uje za urèite, by sa malo spomenú» lep¹ie vyu¾itie energie prostredníctvom ¹irokej ¹ance na zmeny za»a¾enia. Výhodou takéhoto uvoµnenia bude úèinnos» a skutoènos», ¾e èerpadlo nevy¾aduje zaplavenie. Tie¾, odroda má, ktoré urèite existuje peèiatkou pomocou tohto èerpadla nie je bez významu.

Hoci to nie je posledné rie¹enie bez chýb. Kµúèové nevýhody piestových èerpadiel sú relatívne nízka úèinnos» integrovaná s významnými prevádzkovými nákladmi. Mnohí podnikatelia v¹ak berú rovnaké èerpadlá, preto¾e ich hodnoty prekonávajú nedostatky.