Eesanie vlasov vo zvolenom

Moja sestra je veµmi vyhµadávaná vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní, zapi» a napísa». Ona je skutoène zapojená do tohto, ¾e chcú, aby sa celá krásna vyzera», mô¾e zlep¹i» plienku jeden pä»krát, po celú dobu dáva» vlasové doplnky na ne, alebo sa na ne. Miluje ¹kolskú produkciu a organizuje im. Jej nedávna úloha ako princezná ¾art bola navy¹e originálna a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. V prvom rade moja matka priviazala svoje drobné pletence s lukom, ktoré sú k nim pripevnené. Potom to rozko¹né dievèa povedalo nie, nie a e¹te nie raz. Budem vyzerat skôr na miestach ... a zaèalo. Polhodina riadenia a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako skvelá princezná. Av¹ak, keï sa to stane s princeznami, zmenila si názor rýchlo. Nemusíte sa bá», ¾e na zaèiatku formovania a¾ po show, uplynulo asi dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave e¹te niekoµko vyzeralo takto: "Nieeee, ja samozrejme nechcem, ja neviem niè o princeznej, ktorá jej dáva veµmi veµa". Vyna¹la nový úèes, usporiadala vlasy vo forme voµnej koky. Na svadbe, ako som napísal predtým, máme teraz zruènos» ohýba» vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo príli¹ rýchlo. Jej matka bola na jednej strane pripravená na chvíµu.

Vlasy pre dievèatá