Elektroin talacie v gara i

Zdá sa, ¾e musíme prelo¾i» urèitý text. A pokiaµ existuje anglický text, ktorý je v skutoènosti dos» známy, problém mô¾e vzniknú» aj v nasledujúcich jazykoch. Pre spokojnos» s platbou prichádzajú k nám prekladatelia a prekladateµské aplikácie, ktoré v blízkom okolí, a èo je pre nás najdôle¾itej¹ie, slobodným spôsobom, prelo¾ia v¹etky typy textov do celého jazyka. Bol by to v¹ak taký skvelý program, keï sa zdá, ¾e je v prvej fáze oka, samozrejme, ¾e prekladatelia budú odpoveïou? A pre ¾eny, ktoré napriek zdravému rozumu zvyèajne nie sú pripravené na posledný, sa pokúsim predlo¾i» niektoré skutoènosti potvrdzujúce môj názor.

Nad ka¾dým prekladateµ, niekedy aj & nbsp; extrémne nespoµahlivá, preto¾e pôsobia doslovné preklady, ale nevzdávajte idiómy. Bude sa vola» s tým, ¾e dôkaz o & nbsp; "Nie je to môj ¹álka èaju" "nie je môj ¹álka èaju" (nemám potrebu prelo¾i» ako Èo sa veµmi, mô¾u by» malé pre èasto pou¾ívané frázy, skôr ne¾ ¹pecializované frázy bra» ako dôkaz sfére podnikania alebo medicíny. Tie¾, ak preklady staèí nám, individuálne potreby potom bude vhodné, samozrejme v prípade preklade prekladateµa platné, nemô¾eme len riskova» výsmech, ale tie¾ zvyèajne vo svete nepochopených, èo by mohlo ma» za následok mnoho vhodných následky. & Nbsp , A èo viac, prekladateµ obdarený umelú inteligenciu nepozná gramatiku. V prípade anglického jazykového vzdelávania na poµskom mô¾e e¹te vyrovna», ale pri prekladaní z ich vlastnej (èo zahàòa veµmi zlo¾itú gramatiku mô¾u do znaènej miery stratia. A rozdiel medzi "jeden nájdený v plnej finanènej pozície" a "dosta» sa do nebezpeènej ekonomickej situácii" je úplne veµký.

Prekladateµ tie¾ nebude vykonáva» súdny preklad. Nie v¾dy je to potrebné pre úspech ka¾dého prekladu. Niekedy je v¹ak potrebné, najmä pri úspe¹nom preklade dôle¾itých oficiálnych dokumentov. Na záver nemyslím, ¾e je potrebný preklad pripravený kvalifikovaným prekladateµom. Najdôle¾itej¹ie je pochopi», pre èo je potrebný text. Ak sú informácie, ktoré nám posielame, rozhovor s priateµom, mô¾eme tento èlánok bez problémov napísa» do prekladateµa a vráti» ho. Odborníci v¹ak dôverujú v¹etkým dôle¾itým e-mailom a dokumentom.