Elektronicky obchod a pokladoa

Finanèná pokladòa nie je nièím novým ako elektronické zariadenie, ktorého projektom je registrácia obratu a vý¹ka dane, ktorá je splatná z maloobchodného predaja. Sledovanie príjmov prostredníctvom pokladnice (fi¹kálnej spravidla prevádzkujú podniky, ktoré predávajú tovar / slu¾by, situácii fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikanie. Existuje v¹ak zoznam výnimiek z pou¾ívania pokladnice.

Ide predov¹etkým o µudí, ktorí sú daòoví poplatníci, ktorých návratnos» pri preprave (vo vz»ahu k fyzickým ¾enám nepresiahla v predchádzajúcom daòovom roku sumu dvadsa» tisíc zlotých. Konkrétne skutoènos», ¾e urèité èinnosti sa vykonávajú, èo sa v¹ak má zaznamena» vo vý¹ke fi¹kálnej sumy, nie je pre obrat relevantné. Ide predov¹etkým o dodávku kvapalného plynu, èasti motora, èasti prívesov / návesov, rozhlasové / televízne zariadenia, slu¾by osobnej dopravy, prepravu cestujúcich a ich bato¾iny, daòové poradenstvo, právne slu¾by a mnohé nové.Pred zakúpením pokladnice sa uistite, ¾e práca, o ktorej hovoríme, vy¾aduje pou¾itie pokladne. Nepotrebujeme ho pou¾íva» vo forme, keï predávame tovar alebo viac, ponúkame slu¾by spoloènostiam alebo organizáciám, verejnej správe a orgánom miestnej samosprávy. Daòová pokladnica v krakovi je tie¾ miestom predaja a servisu fi¹kálnych zariadení. V prípade akýchkoµvek pochybností vám kvalifikovaný personál poradí a vysvetlí predpisy týkajúce sa povinnej pokladnice.

Treba poznamena», ¾e napríklad autoservisy nemusia existova» vo finanèných sumách vo forme, keï sa výrobky, ktoré predávajú, vyrábajú vo vozidle. Preèo? Kvôli druhému poskytovateµovi slu¾by poskytujú len situáciu, ale tento výrobok nepredávajú. Ak sa v¹ak uká¾e, ¾e musíme kúpi» daòovú pokladnicu, vyzerá to ako »a¾ká voµba, preto¾e na námestí je veµa modelov. Pri nákupe je potrebné venova» pozornos» tomu, èi výrobca prístroja má rozhodnutie ministra financií, prièom vyhlasuje, ¾e typ pokladnice spåòa podmienky a technické po¾iadavky, pri ktorých je povinné pou¾íva» zµavu na nákup pokladnice.Ak sme si kúpili pokladnicu, musíme sa tie¾ postara» o jej fi¹kalizáciu. V systéme 7 dní od vykonania prerokovanej práce musíme súèasne spomenú» prácu pri jej vymenovaní do finanènej kancelárie na µudskej tlaèi. Malo by sa pamäta» na to, ¾e nesprávne zaznamenávanie mô¾e vies» k strate práva na úµavu, stratu 30% dane na vstupe pri nákupoch súvisiacich s predajom zaznamenaným v evidenènej sume - a¾ do okamihu registrácie, trestno-daòové sankcie.Mô¾ete vyhra» s pomôckami na kúpu pokladne. Je to 90% z èistých cien (bez DPH, najviac 700 PLN za akúkoµvek hotovos» deklarovanú na zaèiatku registrácie. DPH úètovaná na tejto faktúre sa mô¾e odpoèíta».