Evakuaene trasy zo kolskej budovy

Výstupná znaèka je nápisom núdzových východových dverí, ktoré nachádzajú pou¾ívanie stavebných objektov v celom zariadení, ktoré podµa súèasných predpisov zaviedli povinnos» správne oznaèi» východy, cez ktoré sa evakuácia vykonáva v prípade ohrozenia (napr. Po¾iar.

Takéto oznaèenia sa odporúèajú v¹ade tam, kde budeme musie» budova» so ¹ir¹ími skupinami µudí, t. J. Na pracovných miestach, v kanceláriách, na kultúrnych a zábavných miestach av ¹portových zariadeniach, alebo tie¾ v obchodoch veµkých priestorov. Na výstupe oznaèenom v angliètine EXIT èasto vedú star¹ie znaky v úlohe ¹ípok a oznaèenia únikových schodov. Správne oznaèenie únikovej cesty má prioritné miesto v podobe ¹etrenia zdravia a trvania osôb, ktoré sa dostali do nebezpeèného domu, èo zvy¹uje mo¾nos» úspe¹nej evakuácie.

Test EXIT má charakteristickú zelenú farbu bielu a nápis dr¾iaku, ktorý im poskytuje jasne vidie» pri evakuácii aj pri veµmi dlhé vzdialenosti (20-25 m. Bola pripravená s farebnou lepiacou fóliou s vysokou hodnotou lepidla, ktorá zabezpeèuje vynikajúcu trvanlivos» a podmienky pre »a¾kú prevádzku, alebo PVC dosky pripojené pomocou obojstrannej lepiacej pásky. Oznaèenie núdzového východu je prilepené na hranici v objekte, ktorý je najèastej¹ie nad dverami, èo je výstup z bytu alebo domu. Film, ktorý sa konal pri príle¾itosti núdzového východu má vlastnosti, fotoluminiscenèná, vïaka ktoré svietia v tme, èo umo¾òuje efektívne evakuácia aj v nároèných podmienkach spojených s výpadku prúdu alebo bohatého dymivos», èo obmedzuje viditeµnos».