Fi kalna pokladnica

Ka¾dý podnikateµ, ktorý je v jeho mene fi¹kálne pokladnice ka¾dý deò s rôznymi problémami, ktoré tieto zariadenia mô¾u generova». Registraèné pokladnice, podobne ako v¹etky poèítaèové zariadenia, nie sú nezávislé od funkcií a niekedy sa pokazia. Nie vlastník firmy vie, ¾e v ka¾dom prvku, v ktorom sa záznam hrá pomocou pokladnice, by mal ma» iné zariadenie - dnes pre zlyhanie tohto dokonalého.

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladnice EZAB pri pokraèovaní predaja produktov alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu pokút daòovým úradom, preto¾e to zabráni tomu, aby sa predajný zoznam poèas sezóny znehodnotil hlavný prístroj. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» servisnú kni¾ku. Dokument nie je len doplnený o akékoµvek opravy zariadenia, ale aj informácie o fi¹kácii pokladnice alebo výmene jej my¹lienok. V odbore slu¾ieb je ¾iaduce ïal¹ie jedineèné èíslo, ktoré daòový úrad odovzdal pokladni, názov podniku a adresu priestorov, v ktorých sa suma pou¾íva. V¹etky tieto reklamy sú potrebné pre in¹pekcie daòových úradov. Akékoµvek zmeny v pamäti pokladnice, ako aj jej zmeny patria k úlohám ¹pecializovanej slu¾by, ktorú by mal ka¾dý podnikateµ, ktorý pou¾íva pokladnicu, podpísa» zmluvu. Èo je dôle¾ité - mali by ste informova» daòový úrad o akejkoµvek zmene slu¾by pokladníka. Predaj v registraèných pokladniach by sa mal vykonáva» priebe¾ne, tak¾e ak je registraèná pokladòa plná, musíte si vymeni» svoj názor na nový a pamäta» si na naèítanie pamäte. Èítanie pamäte pokladnice, ktorú tvorila - aj ako jej oprava, vykonaná, ale len autorizovanou osobou. Okrem toho by sa nieèo také stalo v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Od èítania fi¹kálnej pokladnice sa vyhotoví príslu¹ný protokol, ktorého kópia sama vstupuje do daòového úradu a nová do podnikateµa. Tento protokol musí vies» v súlade s rôznymi dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho chyba mô¾e vies» k ulo¾eniu pokuty úradom.