Fi kalna tlaeiareo yak

Ak prevádzkujete re¹tauráciu, bar, kaviareò alebo fast-food s kastrólmi, tento produkt je pre vás. Od roku 2015 zavolala ka¾dá ¾ena, ktorá mala v Poµsku gastronomické miesto „malá gastronómia“ je povinná evidova» predaj prostredníctvom pokladne bez ohµadu na veµkos» jej obratu.

Pri práci v gastronomických kluboch mô¾eme stretnú» dva základné typy zariadení: fi¹kálnu pokladnicu, t. J. Zariadenie fungujúce samostatne a fi¹kálnu tlaèiareò, ktorá musí by» pripojená k poèítaèu s predajnou aplikáciou, preto¾e nemô¾e vlastni» ani klávesnicu. Toto dodatoèné rie¹enie je rie¹ené v dlhých re¹tauráciách alebo re»azcoch rýchleho obèerstvenia. Malé priestory zvyèajne nie sú poèítaèovými programami, ktoré slú¾ia zákazníkom na jednotlivých stoloch.Fi¹kálna pokladnica pre gastronómiu by mala ma» niekoµko dôle¾itých vlastností, odlí¹i» ju od be¾nej pokladnice a umo¾ni» prácu èa¹níkov alebo hostiteµov, ako sú: zvý¹ená odolnos» voèi rozliatiu a neèistotám, odolná batéria, rýchla výmena papiera, intuitívna a jednoduchá obsluha alebo rýchly výtlaèok, zákazníka, ktorý dychtivo èaká pri stole pre ná¹ názor. Ïal¹ou výhodou je mo¾nos» ulo¾enia elektronickej kópie potvrdenky, ulo¾enia výtlaèkov, napr. Na pamä»ovú kartu, èo zvy¹uje ich ochranu o po¾adovaných pä» rokov.Fi¹kálna pokladnica pre gastronómiu by mala ma» dobré rozmery, prejs» na voµný priechod na pult alebo pri stoloch a pohybova» sa po celom dome, ako aj svie¾i a pohodlný dizajn. Cateringový softvér umo¾òuje precízne sledovanie predaja a podrobného vysporiadania èa¹níkov, nákup pokladne pre mnohých zaèínajúcich podnikateµov znamená prípravu nápojov z dôle¾itej¹ích výdavkov, preto treba spomenú», ¾e ak je splnených niekoµko podmienok, mô¾ete získa» zµavu a¾ do vý¹ky 90% z ceny registraènej pokladnice. Je tie¾ vhodné vopred sa pozrie» na pokladòu pre gastronómiu, dúfajúc, ¾e ju otestujete a vy¹kolíte hostí pravdy o jej pou¾ívaní a jednote so skladmi slú¾iacimi re¹tauraèným miestam.