Gynekologie umed lodz

Gynekológia ide celú cestu. Existuje èoraz viac rôznych prostriedkov na hµadanie µudského tela. Stále menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Veµkým problémom medzi sexuálne zneu¾ívanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je samozrejme v skorých ¹tádiách jej nálezu dokonale vylieèiteµná.

Ak v¹ak narazíte na ru¹ivé symptómy, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste okam¾ite prihlási» odborníka na kolposkop, aby ste ochorenie vylúèili. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov je to urèite rie¹enie maternice.

Toto vy¹etrenie pozostáva z kolposkopu. Nie je niè divné ako mikroskop so spekulom. Zrkadlo je vlo¾ený do vagíny s dobrou mieru vidie», èo reakcia vedie v po¹ve. Tento mikroskop dosiahol posledný prijíma» trojrozmerný efekt a dokonca robí vzhµad sa zväè¹í a¾ desa»krát, tak¾e gynekológ bude schopný riadne skúma» steny po¹vy a krèka maternice, aby starostlivo posúdila, èi existujú nejaké zmeny. Malo by sa pamäta», ¾e by sa mal pripravi» na hµadanie. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi», ako sa chráni» pred testom. Po prvé, jeden tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením by sa mali vzda» fyzických kontaktov a gynekologických zá¾itkov.

®ena dosta» kolposkop, zvyèajne le¾í na profesionálnej gynekologickej stolièke. Takéto vy¹etrenie zvyèajne trvá niekoµko minút a¾ niekoµko minút. Ak tieto úèinky ohrozujú, gynekológ sa mô¾e rozhodnú», ¾e urobí hysterektómiu, potom budete musie» po urèitú dobu klesa» z nejakej sexuálnej aktivity, preto¾e sa bude cíti» silný nepríjemný pocit. V príklade tohto nástroja a ergonomických parametrov sú dôle¾ité, preto¾e je to aktuálny nástroj.