Identifikacia hrozieb haccp table

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisíc horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynov a kvapalín v sile výnimiek sú dobre známe a zdokumentované. Preto je identifikácia nebezpeèenstiev, ktoré vyplývajú z ich prítomnosti v pracovnom procese, relatívne jednoduchá. Situácia sa stáva obtia¾nej¹ou v úspe¹nom pohybe, skladovaní alebo spracovaní sypkých materiálov. V prípade nehody predstavujú zdanlivo ne¹kodné látky, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo papier v prachovej situácii, vá¾ne nebezpeèenstvo výbuchu.

Priemyselné centrálne vysávaèe sa pou¾ívajú na odstraòovanie usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a kon¹trukcií zariadení a hál. Preto uva¾uje o pláne na udr¾anie hygieny v pozadí práce a o rovnakej ochrane pracujúcich a organizácií a príslu¹enstva proti nepriaznivým úèinkom prachu, v súèasnej hrozbe druhotných výbuchov. V¹etky spoloènosti, ktoré vyrábajú priemyselné in¹talácie, musia vykonáva» in¹taláciu v súlade so základnými normami uvedenými v smernici o in¹talácii.

Dôle¾itá úloha centrálneho vysávania:- ochrana zdravia a prítomnos» osôb pracujúcich v interiéri proti zlým vplyvom prachu.- ochrana organizácií a nástrojov pred poruchami v dôsledku ru¹enia prachu, \ t- ochrana budov aj pracujúcich proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade horµavých alebo výbu¹ných látok, plynov, prachu, kvapalných výparov alebo hybridných zmesí, ako v priebehu vysávania, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Èinnos» mô¾e spôsobi» znièenie odpra¹ovacej jednotky, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú do ¹koly zariadení s vysokým rizikom výbuchu zahrnuté filtraèné jednotky a cyklóny.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako je uvedené vy¹¹ie, nápoj s významnej¹ími význammi centrálneho zariadenia na vákuové èistenie má zní¾i» riziko sekundárneho výbuchu odstránením tzv. zvy¹kový prach. Rie¹enie na jednej strane maximalizuje bezpeènos» rýchlych a protipo¾iarnych jednotiek, z iného umo¾òuje minimalizova» náklady spojené s prispôsobením in¹talácie zariadenia po¾iadavkám smernice ATEX. Treba poznamena», ¾e v prípade horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.