In talacia pokladnice

Povinnosti, ktoré prichádzajú do dr¾iteµa registraèných pokladníc, nezahàòajú len práce súvisiace s ich nákupom a fiscalizáciou. Naopak, zaobchádzajú predov¹etkým s neskor¹ím obdobím, v ktorom vyu¾ívame informácie z registraènej pokladnice. Èo teda dodr¾iava poµské povinnosti?

Èo pre nás znamená daòová povinnos», a to v smere pou¾ívania registraèných pokladníc?

1. Príjmy, príjmy.

Dôle¾ité je zaplati» príjmy. Poèuli ste o akciách, aby zákazníci dostali od predajcov príjmy. Ka¾dá taká práca? Potvrdením je skutoènos», ¾e daò splatná daòovému úradu bola zakúpená vo vyhláseniach predajcu. ®iadny príjem sa nemô¾e zaviaza», ¾e táto daò nebola zahrnutá. Potom máme èo do èinenia s liekmi, napríklad daòovou a konkurenènou neèestnos»ou.

2. Denná fi¹kálna správa.

Denná fi¹kálna správa je dodatoènou povinnos»ou podnikateµa. No, po ukonèení ka¾dého dòa (ale aj pred obchodom na nasledujúci deò je podnikateµ povinný vypracova» správu. V òom bude uvedená hodnota dane, ktorú má podnikateµ zaplati» daòovému úradu, ktorý je typický pre jej sídlo. Simple? Nezabúdajte, ¾e súèasná správa je v záujme fi¹kálnej kontroly.

3. Mesaèná fi¹kálna správa.

Aj v prípade úspe¹nosti dennej správy je potrebné pripravi» obdobnú mesaènú správu. Ide pravdepodobne o zohµadnenie hodnoty celej dane, ktorú chceme poskytnú» za celý mesiac. Kedy by sme mali urobi» túto správu? V tomto zmysle je táto otázka relatívne jednoduchá. Mesaèná fi¹kálna správa musí by» vypracovaná v deò mesiaca, v ktorom hovorí.

4. Pokladnica.

Majetok z daòovej pokladnice, vyberá a zapisuje zápisy do registra pokladnice. Je dôle¾ité, aby tieto záznamy, keï a v¹etky knihy sú chránené v pozadí v tesnej blízkosti pokladne. Samozrejme, tieto zápisy budú po¾iadané pri výkone daòovej kontroly vykonanej u podnikateµa daòovým úradom.

Súhrn: & nbsp; Registraèné pokladnice majú mnoho povinností. Napriek tomu, ¾e ich vykonávame, sme si istí, ¾e sa správame veµkým právnym spôsobom. Doká¾eme to µahko preukáza» pri vykonávaní rôznych daòových kontrol vykonávaných daòovým úradom.