Jednostranny zaveseny dopravnik

Nápoje z be¾ne pou¾ívaného príslu¹enstva na prepravu a dávkovanie sypkých materiálov sú skrutkové podávaèe, tie¾ nazývané dopravníky. Nájdeme ich prakticky vo v¹etkých závodoch vyrábajúcich suché zmesi, ale nielen. Miestami, v ktorých sú kàmidlá nájdené miesto urèenia, sú stra¹ne viac a nie v¹etky mô¾u by» nahradené.

Podávaè skrutiek je nástroj, ktorý priná¹a prepravu rôznych druhov prachu, od veµmi jemných po zrná s vysokou granuláciou. Vïaka svojej implementácii sú veµmi ¹iroké. Ïal¹ou výhodou tohto výstupu je skutoènos», ¾e transport týchto prachov mô¾e prebieha» aj v stave, ako aj pod urèitým uhlom.

Existuje rozdelenie ¹nekových dopravníkov pre potrubné a ¾µabové dopravníky. Dôle¾ité medzi nimi znamenajú väè¹iu silu a v dôsledku toho vy¹¹iu efektivitu. Pokiaµ ide o ¾µabové dopravníky, ich obrovská výhoda spoèíva v tom, ¾e umo¾òujú, aby lavièky dosiahli dopravník, èo je indikované v prípadoch, keï chceme riadi» dopravnú cestu.

Pri navrhovaní skrutkových dopravníkov sa zohµadòuje výkonnos» prvej hodiny. Dobre zvolené materiály a ¹pecifická kon¹trukcia zaruèujú dlhú ¾ivotnos» takéhoto zariadenia a spoµahlivos», napríklad v prípade »a¾kých abrazívnych materiálov.

Je veµké, ¾e skrutkové dopravníky sa zvyèajne vyrábajú spolu so svojimi pokynmi, ktoré dáva u¾ívateµ. Zvlá¹» dôle¾ité sú då¾ka a veµkos» zariadenia, ale aj umiestnenie vstupného a výstupného otvoru a urèenie uhla sklonu. Èasto sú spevnené podávaèe vyhotovené z dôvodu fungovania zariadenia v obzvlá¹» nároèných podmienkach.

Vysoká ¹kála oblastí, kde sa mô¾e podávaè pou¾íva», je populárny. Mô¾u sa tie¾ nachádza» v betonáròach, v vykurovacích peciach av potravinárskom priemysle. Veµmi èasto sa pou¾ívajú pri spracovaní obilia ako dôkaz pre ich vnímanie alebo èistenie. Snehové kàmidlá tie¾ radi dostanú chovateµov, ktorí mie¹ajú a pou¾ívajú suché krmivo pre svoje zvieratá.