Kalendar vyvoja tehotenstva

Prvé etapy, ktoré chcem, sú pre die»a najdôle¾itej¹ie. Je to preto, ¾e v¹etky orgány a vitálne funkcie sa zvy¹ujú, v nasledujúcich mesiacoch stavu inej ¾eny je die»a prakticky tam. Niet divu, ¾e lekári varujú budúce matky, ¾e najmä v moderných základných momentoch ich po¾ehnaného stavu by som sa nestaral o to, aby som si nevylieèil silné lieky, ktoré by mohli spôsobi» trvalé po¹kodenie budúceho die»a»a. Je v¹ak známe, ¾e je »a¾ké nájs» domov na devä» mesiacov, a sneh a chlad, najmä v slnovratu a pri príle¾itosti veµkých hormonálnych zmien v ¾enskom systéme, je prakticky »a¾ké vyhnú» sa.

Denta SealDenta Seal - Najlepšia zubná pasta na čistenie zubov a ich obnovu snehovou bielou žiara!

Po prvé, nepanikárte, keï si v¹imnete, ¾e máte poèas tehotenstva nachladnutie. S miernym prechladnutím sa moja matka bude veµmi efektívne správa», nie je potrebný ¾iadny lekársky zásah. Mali by ste si v¹ak uvedomi», ¾e nákup liekov v prvých ¹tyroch mesiacoch výberu je veµmi neodporúèaný. V tejto forme stojí za to dôverova» starým, vhodným systémom pre chlad na¹ich babièiek. Èaj s citrónom, medom a malinovou ¹»avou a cibuµou a cesnakovým sirupom (napriek tomu, ¾e je to veµmi zlé, preto¾e to nepo¹kodí plod, a to nám pomô¾e a chlad prechádza v pohybe tý¾dòa.

Na druhej strane, poèas prechladnutia v tehotenstve by ste sa mali správa» oveµa silnej¹ie ako poèas prechladnutia pred tehotenstvom. Preto¾e ak by sa poèas tehotenstva mohli vylieèi» malé nádchy a výtok z nosa babièkinými metódami, tak s pneumóniou (ktorá veµmi rýchlo, keï je na¹a imunita extrémne obmedzená rotujúcim stavom a hormónmi bude teraz »a¾¹ie.

Ak máte na druhej strane katarálny výtok z nosa poèas tehotenstva, veµmi u¾itoèným rie¹ením bude príprava inhalácie z vody s chu»ou domácej soli alebo kvapiek ¾alúdka, mäty, harmanèeka alebo levandule. Èasto si vyfúknite nos, aby sa sekrécia nedostala do vá¹ho ¾ivota a zlikvidujte pou¾ité tkanivá naraz. Stále mô¾ete dosta» nosné kvapky, ktoré s»a¾ujú nos, a bude u¾itoènej¹ie vybavi» si obsah o de»och, preto¾e sú pre lep¹iu silu. Ale nezabudnite, aby sa dal na dlh¹ie ako 3 dni.