Kolenie zamestnancov kancelarie

Poµské predpisy informujú o aplikaèných údajoch zo zµavy na nákup fiskálnej po¹tovej tepelnej hd tlaèiarne. Úµavu sa vráti 90% z kúpnej ceny, ale nemô¾e prekroèi» 700 PLN. Zároveò, ak podnikateµ kúpi niekoµko zariadení, pô¾ièka sa vypoèíta pre v¹etky z nich, ale nie pre ¹irokú verejnos». Ako mô¾e by» uµahèená úµava na nákup finanèného zabezpeèenia a u¹etrí veµa peòazí.

Stojí za to vyu¾i» túto ponuku. Na druhej strane existujú urèité pravidlá na získanie takejto zµavy. Boli zahrnuté v uznesení o dani z tovaru a slu¾ieb.Dôle¾itým aspektom je potreba oznámi» v daòovej hlave poèet pokladníc, ktoré sa majú kombinova», aby zaznamenali prevádzku a vý¹ku splatnej dane. Okrem toho je potrebné prida» aj adresu, na ktorej bude pokladnica pou¾itá. Treba ma» na pamäti, ¾e takýto projekt by mal by» vrátený skôr, ako sa nehnuteµnos» zaèína pokladnicami.Ïal¹ím pravidlom je potreba zachova» pridelené dátumy, do ktorých by mal daòovník nain¹talova» a prevzia» z deklarovaných registraèných pokladníc.Okrem toho táto pokladòa musí spåòa» technické po¾iadavky stanovené v zákone o DPH. Rovnako ako ¹pecifikované funkcie. Napríklad musí umo¾ni» bezpeèný tok údajov na externé médiá. Pokladnice sú technicky skontrolované pred vystavením ¾iadosti o vrátenie dane.Posledné pravidlo platí pre osoby oslobodené od DPH. Takéto osoby musia na úèely získania náhrady za nákup pokladnice navy¹e predlo¾i» samostatnú ¾iados» obsahujúcu presné vedomosti o daòovníkovi. Napríklad v takom projekte musí by» zadané meno a priezvisko, údaje o adrese, daòové identifikaèné èíslo a èíslo bankového úètu, ku ktorému by mala by» odoslaná priama náhrada za nákup takejto pokladne. Moment, kedy by sa mala takáto náhrada získa», je 25 dní od momentu podania ïal¹ej ¾iadosti daòovníkom.Struène povedané, stojí za to pamäta» pravidlá uvedené vy¹¹ie. Po ich naplnení je potrebné udeli» koncesiu na nákup pokladnice.