Kraj ie dicer krajae plus forum

Èasy, keï sa drvina kapusta, napríklad v mieste silá¾ovania, uskutoènila pomocou no¾a. Ïal¹ia verzia bola u¾ výrazne vylep¹ená ruènou frézou. Krájaè kapusty sa spracováva tak, aby fragmentoval vy¹¹í obsah kapusty. K dispozícii je veµmi univerzálne zariadenie, ktorého hlavnou hodnotou je drvenie kapusty, ale po dokonèení ïal¹ích zariadení mô¾e ma» rôzne úlohy, napríklad bráni» krájaè alebo strúhadlo.

Krájaè na elektrickú kapustu sa urèite pou¾íva v stravovacích zariadeniach, re¹tauráciách a domácnostiach. Je to oveµa viac, ¾e národné povedomie o zdravej vý¾ive ka¾dý rok rastie. Rastúci poèet ¾ien konzumuje vegetariánsku stravu nielen z etických dôvodov, ale aj zo zdravotných dôvodov.V ére, keï jeme veµa zeleniny a výrobkov, je potrebný podobný drviè. Bolo vedecky dokázané, ¾e èím bohat¹í je koniec, tým viac stojí niekoµko mäsa a viac veµkých výrobkov, ako je kapusta a iné druhy zeleniny a výrobkov. Materiály sú tie¾ silné v mnohých vitamínoch, ako sú vitamín I, C, B. E. Rovnako ako vo vlákne, ktoré stimuluje metabolizmus, èo znamená zní¾enie telesnej hmotnosti, a potom podporuje chudnutie. Hra obsahuje zeleninu, ktorá ide do najmenej tuèné potraviny, èo znamená, ¾e aj chudnutie ¾eny si mô¾u dovoli» jes» zeleninové jedlo do svojho srdca. Szatkownica nakúpi v krátkom tempe aj nespoèetné sumy tejto zeleniny, napr. V úspechu plánovaného nakladania kapusty. Takýto stroj poskytuje veµmi pekne, rovnomerne vyzerajúce plátky kapusty, èo je obrovská kvalita výrobku. Krájaè kapusty je vyrobený z kovového telesa, motora, remeòového prevodu, ktorý poháòa hriadeµ. Na hriadeli je umiestnený pracovný kotúè, ktorý je opatrený piatimi no¾mi so ¹pirálovým rezným ostrom. To v¹etko zais»uje kon¹tantný, optimálny uhol rezu. Nad terèom je umiestnený nabíjací zásobník. Pod ¹títom je odkvapový ¾µab, po ktorom je odrezaná kapusta. Okrem toho sa drviè vyznaèuje vysokou odolnos»ou, preto¾e je zabudovaný v sumách z nerezových. Je to svetlo v ráme a navy¹e je dôle¾ité si ho vybra» pre na¹e zále¾itosti prostredníctvom mnohých dostupných doplnkov.