Krajae

Krájaè je teda stroj pou¾ívaný na rezanie potravinárskych výrobkov. Tam sú slicers nútený do konkrétnych typov výrobkov, keï sú tie¾ univerzálne. Takýto krájaè je priradený k jednotlivým typom úèinkov, napríklad krájaèom mäsa alebo krájaèom chleba.

Samozrejme, mô¾ete sa tie¾ stretnú» s univerzálnym krájaèom, ktorý sa pýta pri krájaní chleba a údenín.Stojí za to pou¾i» takýto pokrm vo vlastnej kuchyni. Po prvé, preto¾e ceny týchto krájaèov nie sú vysoké, ak investujeme do menej ¹pecializovaného zariadenia, ale keï vieme, ¾e to nie je v kuchyni u¾itoèné. Vlastníctvo s takýmto strojom ¹etrí veµmi málo èasu. Raòajky sa zvyèajne otáèajú ráno a ako je známe, na to nie je èas. Rýchlej¹í spôsob je da» klobásu alebo chlieb do krájaèa, ne¾ aby ste sa unavili no¾om, ktorý nie je v¾dy pravdivý alebo prispôsobený takému spôsobu potravín. Mnoho ¾ien, cez posledný, nemajú taký nástroj v bloku, vzdávajú sa nákupu chleba úplne. Berú nabrúsený chlieb. Mal by v¹ak ma» predstavu, ¾e tento chlieb je v¾dy trochu èerstvý ako celý. Pri nákupe celého chleba ho mô¾eme kúpi» v pekárni priamo z pece.Dôle¾ité je, ¾e v takomto krájaèi mô¾ete nezávisle regulova» ¹írku rezaných kusov. Sme si tie¾ istí, ¾e kusy skutoène vyjdú z rovnakej då¾ky. Pri rezaní s be¾ným no¾om, sotva to zvládneme. Výnimky sú èasto ¹ir¹ie na rovnakých miestach, v opaèných úzkych a teraz urèite nevychádzajú s hrúbkou, ktorú by sme chceli dosta». Zvlá¹» významný je fakt, ¾e takýto krájaè je nepredstaviteµne primitívny na pou¾itie. Nepredstavuje ¾iadne ¹pecializované vybavenie, pre ktoré sú pre nás informácie u¾itoèné, preto¾e nevieme, èo s prítomnos»ou konèí. Keï vidíme takéto zariadenie, okam¾ite hádame, ako to funguje. Nepotrebujete ¾iadne pokyny ani pomoc tretích strán. Ïal¹ie tlaèidlá, ako je hrúbka rezu, sú teraz podrobne opísané na jednotlivých krájaèoch.Ako to mô¾e, potom tento krájaè je super-sµubný systém pre zariadenie sa objaví v kuchyni. Stojí za to ma» také príslu¹enstvo a udr¾iava» sa v klíme a nervoch.