Laboratorne vybavenie molekularna biologia

Èasto nav¹tevujem svoju ¾enu vo výrobe. Je zamestnaná na Chemickej fakulte Univerzity v Gdansku, kde má miesto so ¹tudentmi, stále pracuje v laboratóriu. Obèas mi povie o hardvéri, na ktorom pracuje - aj keï nie období pochopi» v¹etko v èo najkrat¹om èase nie je divu, ¾e skutoènos», ¾e smer zvolený priebeh ich pracovnému zaradeniu.

Laboratórne vybavenie má veµmi komplexnú a krásnu problematiku. Písanie niekoµkých slov o zariadení modernej chemickej laboratórií mô¾e by» pre ¾eny úplne chemicky nemysliteµnou úlohou, ale zaènem ju akceptova».Dne¹ná laboratória chémie pravdepodobne nerobí to, samozrejme, v ilustráciách z kníh, ktoré mám z primárnych skupín základnej ¹koly. Napríklad laboratórne mikroskopy, ktoré zvyèajne tvoria základné vybavenie ka¾dej laboratórií, chýbajú úplne. Najèastej¹ie jedlo je - ako inak by bolo - poèítaè. tam sú chladnièky, zariadenia na vetranie miestností, drezy, rôzne kontajnery, a niekoµko strojov, na ktorých významnou pamiatkou laik na nemô¾u predstavova» mo¾nos» strávi», èo sú - vzorkovníky, hmotnostné spektrometre kvapalín a plynov, a najnov¹ie stroje, aby analyzovala chemických látok, ktoré si podniky sotva pamätali.Samozrejme, laboratórne mikroskopy sa stále pou¾ívajú v teréne, viac sa dá v¾dy nájs» na lekárskej univerzite alebo biologickom oddelení, ktoré navy¹e, keï moja priateµka skonèí prácou, nás necháva nav¹tívi». okrem iného obdivova» laboratórne zariadenia pou¾ívané biológmi. Musí sa pripusti», ¾e to vyzerá oveµa efektívnej¹ie ako chemické - ak by to bolo vytvori» sadu dizajnov pre sci-fi film, pravdepodobne by som po¾iada» toto oddelenie k prenájmu niektorých zariadení. Oddelenie biológie je dobré iba vïaka exemplárom exotických rastlín, ktoré sa tam pestujú, obrovskému akváriu a formáriu, kde mô¾ete sledova» správanie mravcov celé hodiny.