Led domace osvetlenie 12v

Osvetlenie je neoddeliteµnou súèas»ou interiéru vá¹ho domova. Po prvé, dáva svetlo, osvetµuje miestnosti, ale èasto má aj dekoratívne úlohy. Za predaj zodpovedá mnoho typov osvetlenia, od tradièných ¾iaroviek a¾ po osvetlenie LED. Ka¾dý z nich vykonáva rôzne funkcie a tie¾ dáva ïal¹iu výhodu.V modernej dobe, ¾iarivky sú veµmi jednoduchý spôsob, ako svetlo, èo je typ výbojky. Preru¹enie fluorescenèných lámp je emitované fosforom excitovaným ultrafialovým ¾iarením, ktoré narastá do výboja ¾iarivého výboja v plynom naplnenej trubici. Plyn je zvyèajne zmes ortuti a argónu. Výboje, ktoré sa vyskytujú medzi volfrámovými elektródami v ¾iarivke, produkujú neviditeµné ultrafialové ¾iarenie s vlnovou då¾kou preva¾ne okolo 254 nm. ®iarivky mô¾u pou¾íva» rôzne svetelné farby, poènúc bielym denným svetlom a¾ po dekoratívne svetlá s rôznymi farbami. Farba svetla sa akceptuje pou¾itím vhodného fosforu v ¾iarivke. V modernej dobe, ¾iarivky tie¾ na rôznych typoch. Existujú jednoduché kruhové ¾iarivky v tvare písmena U a tie¾ kompaktné ¾iarivky s vysokým dopadom. Tieto nové sú hlavne odli¹né od starých ¾iariviek. Tieto ¾iarivky sa lí¹ia pre ¾iarivky s integrovaným systémom zapaµovania a tie¾ pre ¾iarivky, ktoré vy¾adujú svietidlá s takýmto programom. Dobre fungujú ako známe funkcie v súkromných izbách, ale navy¹e v skupinách alebo iných verejných spoloènostiach. V¹etky typy ¾iariviek majú v porovnaní so starými ¾iarovkami mnoho hodnôt. Vyniká predov¹etkým svojou vysokou svetelnou úèinnos»ou a dlh¹ou pracovnou dobou, vïaka ktorej sú veµmi populárne.