Lesne po iare usa 2015

Snail FarmSnail Farm Unikátna sila liečivých vlastností hlienu slizu pre krásnu a večne mladú pleť

Moderné in¹talácie ATEXOpeµovanie vzduchu prachom (hlavne drevného pôvodu, prá¹kových farieb alebo jemného uhlia je urèite drobné, hlavne kvôli mimoriadne rýchlej pravdepodobnosti výbuchu. Podµa výskumu je veµmi dôle¾itá pozornos» malých peµových zàn, ktoré sú najbe¾nej¹ími príèinami explózie. Zdrojom zapálenia peµou je, ¾e nie je len otvorený oheò, ale aj malá elektrická iskra, mechanické iskry alebo elektrostatické prúdy. Na ochranu pred výbuchom by sa mali pou¾íva» moderné zariadenia ATEX. Na¹»astie na na¹om vlastnom trhu existuje viac a viac profesionálnych firiem, ktoré spåòajú ¹pièkové in¹talácie za veµmi jednoduchú cenu, a to preto, ¾e by nemalo predstavova» ¾iadne veµké problémy pri hµadaní správnych profesionálov.

Bezpeèné vetranie a systémy na odstraòovanie prachuAby boli odsávacie a ventilaèné systémy mimoriadne dynamické, je potrebné pou¾i» ¹peciálne odsávanie, miestne odsávanie (výrazne na strane samonosných ramien a odsávaèe odsávaèa, ako na mieste emisií v¹etkých zneèis»ujúcich látok. Treba si uvedomi», ¾e v¹etky prachové zhluky sú v¾dy dôkladne odstránené, aby sa zabránilo usadzovaniu prachu. Dôle¾itú úlohu zohráva úplné a systematické vyprázdòovanie kontajnerov na prach. V situácii, keï sa koncentrácia prachu koncentruje na chodbu, stojí za to pou¾i» ¹peciálne priemyselné vysávaèe. Profesionálne zariadenia ATEX vy¾adujú dostatoèné uzemnenie a èo je najdôle¾itej¹ie, nemô¾u robi» elektrostatické náboje, ktoré mô¾u dosiahnu», aby vytvorili iskru. Potrubie musí by» nevyhnutne spôsobené hrúbkou steny 2 a¾ 3 mm.

Profesionálne ventilátory a filtrePri súèasných systémoch vetrania a odstraòovania prachu, ktoré sú ohrozené zaèiatkom, je vhodné pou¾i» ventilátory a filtre s vhodnou ochranou proti výbuchu s dobrými informáciami o ATEX. Nevýbu¹né filtre by mali by» ¹peciálne výbu¹né panely. Vo vz»ahoch s potrebami mô¾u ¾i» jedno alebo viacnásobné pou¾itie. Pod vplyvom výbu¹ného jemného ATEX dochádza k rýchlemu prasknutiu membrány, prièom v¹etky výbu¹né plyny sa uvoµòujú priamo do atmosféry, v dôsledku èoho sa filtre nedajú po¹kodi». Systémy ohrozené výbuchom by mali by» dodatoène vybavené profesionálnym iskrovým hasiacim systémom aj v moderných hasiacich systémoch v samotnom zariadení. Vetracie kanály, ktoré sa vykonávajú na filtri, by mali by» vybavené ventilaènými klapkami, ktoré zabraòujú opakovaniu plameòa v samotnej in¹talácii do produktu výbuchu nebezpeèného prachu vo filtroch.

Potláèanie výbuchuNové systémy na potlaèenie výbuchu sú v súèasnosti najlep¹ou a najpou¾ívanej¹ou metódou ochrany rôznych zariadení pred úèinkami výbuchu. Systémy na potlaèenie výbuchu sú postavené predov¹etkým z profesionálneho cylindra HRD, infraèervených a tlakových senzorov a profesionálneho riadiaceho centra. Dôle¾itou úlohou systému je nepochybne okam¾ité rozpoznanie výbuchu v jeho základnej fáze. Potom sa vstrekuje ¹peciálne tlmiace èinidlo, ktorého predpokladom je potlaèenie nebezpeèného výbuchu. Moderné in¹talácie ATEX odhaµujú neuveriteµne krátky reakèný èas. Od okamihu, keï zistil hrozbu výbuchu, mô¾e prejs» iba tisícinu sekundy na úplné potlaèenie.