Maly prach v atmosfere

Výrobné technologické postupy sú sprevádzané emisiou zneèistenia prachom, najmä pri »a¾be surovín, drvení, mletí, mie¹aní a preosievaní. Okrem hluku je priemyselný prach najzáva¾nej¹ím nebezpeèenstvom pre zdravie µudí na takomto mieste.

Kvôli zárobkom za ¹tádium zdravia rozdeµujeme prach na:- drá¾divý prach,- jedovatý prach,- alergénne prachy, \ t- karcinogénne prachy, \ t- vláknitý prach.Základnou pozíciou v skupine emitujúcej prachové zneèistenie je úèinná prevencia vyu¾ívaním vlastnej a sociálnej ochrany pred prachom.Individuálna ochrana zahàòa:- respirátor na jedno pou¾itie, \ t- polomasky s vymeniteµnými filtrami a absorbérmi,- hry s vymeniteµnými filtrami a absorbérmi, \ t- prilby a ochranné kukly.Kolektívna ochrana pred prachom zahàòa: prevzdu¹òovacie a vetracie systémy, systémy odsávania staníc, voµne stojace dúchadlá a ventilátory.Odsávacie zariadenia sa poèítajú na suchých a mokrých zberaèoch prachu.Najèastej¹ie pou¾ívané lapaèe prachu sú: usadzovacie komory, zberaèe prachu s filtraèným povrchom, cyklóny a multicyklony, elektrostatické odluèovaèe, zberaèe mokrého prachu.Usadzovacie komory sú najjednoduch¹ím zberaèom prachu s nízkymi montá¾nymi nákladmi. Výhodou tohto rie¹enia je nízka úèinnos» odstraòovania prachu, preto sa èasto pou¾ívajú pri integrácii s rôznymi zberaèmi prachu. Filtrované zberaèe prachu sú veµmi rýchle. V keramickom a hutníckom priemysle sa jedná o naju¾¹ie metódy odpra¹ovania. Mokré zberaèe prachu vyu¾ívajú vodu v projekte na neutralizáciu uvoµneného prachu. Vedµaj¹ím úèinkom je odpadová voda vytvorená na konci prenosu kontaminantov do kvapaliny. ©peciálne, individuálne rie¹enia sa majú pou¾íva» v potenciálne výbu¹ných priestoroch, pre ktoré musia by» èistiace zariadenia certifikované ATEX.Výber zariadenia na odsávanie prachu existuje z priemyslu a zo ¹pecifického nebezpeèenstva.