Mokry centralny vysavae

Výrobcovia centrálnych vysávaèov zabezpeèujú, ¾e in¹talácia centrálneho vysávaèa je u¾itoèná nielen v ktorejkoµvek fáze výstavby, ale aj v prípade druhotného zabudovania v u¾ pou¾ívaných alebo renovovaných domoch. Centrálne vysávaèe sú perfektné nielen v priestoroch a na miestach, ale èasto aj v úspechoch priemyselných priestorov. Filtraèný systém pou¾ívaný v centrálnych vysávaèoch zlep¹uje kvalitu vnútorného vzduchu a v¹etok èistiaci výkon a zlá prevádzka zabezpeèujú spokojnos» s viacroèným centrálnym vákuovým systémom. Systém vákuového vykurovania sa skladá z týchto prvkov:

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, t. J. Vysávaè - je zvyèajne vytvorená v samostatných obchodných miestnostiach, ako sú podkrovie, pivnica, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Zariadenie obsahuje filtre, ktoré zastavia akékoµvek väè¹ie neèistoty, iba tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, ktorý zostáva nezmenený bez ohµadu na veµkos» prachu v zostave.Výstupná zásuvkaVzduchová klapka umo¾òuje odvádzanie bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. V¹etky alergény, ako sú prach, roztoèe a èastice veµkosti 1/10000 mm, sú vyhodené z domu, ktorý vyberá nepríjemný zápach vzduchu z dávky, vzhµadom na blízke »a¾kosti v be¾ných prenosných vysávaèoch.In¹talácia sania & nbsp;Sacie potrubia v úlohe PVC rúrok sú usporiadané pod omietkou, v ¹trbinách stien, v pozemkoch stavaných objektov alebo na omietke. Umo¾òujú pripojenie sacích zásuviek s centrálnym dôvodom. V existujúcich domoch mô¾ete pre tento plán pou¾i» podkrovie, medzipodla¾né priestory a in¹talaèné kanály.Sacie zásuvky & nbsp;Sú umiestnené v objekte takým spôsobom, aby umo¾nili sanie sacou hadicou (7-12 metrov dlhou dosiahnu» aj v najodµahlej¹ích rohoch miestností. Najvhodnej¹ie podmienky vysávania zaruèujú sacie hrdlá umiestnené v centrálnych bytoch, napr. Na chodbe alebo na chodbe. Poèet sacích hrdiel odporúèaných distribútormi centrálnych vákuových èistiacich systémov je 1 a¾ 3 zásuvky na plochu pribli¾ne 80 metrov ¹tvorcových.