Na zaklade prekladu elanku

Preklad èlánku je sám osebe »a¾ký. Ak sme závislí od prekladu akéhokoµvek textu, potrebujeme nielen "nauèi» sa" slová a jedlá, ale aj vedomosti mnohých typov, ktoré sú typické pre v¹etky jazyky. Faktom je, ¾e ¾ena, ktorá pí¹e èlánok v anglickom ¹týle, to neurobí v èisto "akademickom" správaní, ale pou¾íva svoje ¹pecifické jazyky a pridáva výrazy.

Platnú zmluvu prácu celosvetovej siete Internet je zvyèajne vy¹¹ie a vy¹¹ie, èasto existuje potreba pre preklad webových stránok. Vytvorením takého. Webové stránky, s ktorou chceme sa dosta» do ïal¹ie dôle¾ité opatrenia spotrebiteµov, musíme to trochu iné jazyky. Vysvetµujúce obsah webových stránok, napr. V angliètine a poµ¹tine, je potrebné poskytnú» nielen schopnos» prelo¾i», ale stále mo¾nos» vyjadri» svoje vlastné my¹lienky a opisy toho, èo je originál untranslatable. Kedy sa oèakáva v praxi? Prelo¾me obsah v¹etkých webových stránok v anglickom jazyku pre prekladateµskú slu¾bu Google. Zatiaµ èo v¹eobecný význam správy budú ulo¾ené (bude plochý sa odhadnú», èo príde na konkrétnom mieste, tak¾e oveµa dlh¹í logický sled viet a syntax bude na javisku nedostatoèné. Je to mo¾né len preto, ¾e prekladateµ Google prelo¾í vybraný èlánok na princípe "slovo po slovo". V praxi sa preto, èo nemáme exekúciu na základe ¹kolenia profesionálnych, viacjazyèné webové stránky. V praxi teda interpret stránok v blízkej budúcnosti & nbsp; nemô¾e nahradi» µudský stroj. Dokonca aj ten najlep¹í softvér nemá moc abstraktného myslenia. Jediná vec, ktorú má, je sledova» logiku èloveka, ktorá sa presunie do zvoleného programovacieho jazyka. Z tohto dôvodu, aj tie najlep¹ie aplikácie sú urèite dokument vysvetµujúci za sebou profesionálnych prekladateµov webových stránok a èo bude iste rýchlo nav¾dy. Ak budete ma» mocný nástroj vybavený verziu logické a abstraktné "myslenie" bude prítomný, tak¾e výsledkom na¹ej civilizácie. V súhrne mo¾no kon¹tatova», ¾e plán vzdelávania dobrých prekladateµov je nutné vytvori» zodpovedajúce výukové priestory, ktoré nielen preklady uèi» "slovo od slova", ale budú pomáha» v pochopení abstraktných my¹lienok, ktoré jazyk.& Nbsp;