Nav teva psychologa po nehode

Keï sa cítime smutní, chýba nám energia, a to sa deje dobre v skutoène zdåhavom spôsobe, potom mô¾eme zvá¾i» náv¹tevu profesionála - v tomto prípade psychológa. Nane¹»astie, ale s »a¾kos»ami mô¾e dôjs» k rozvoju depresie, ak práve pre¾ívame jeho zaèiatky (a ignorujeme ju.

Samozrejme, ¾e mô¾eme by» len mierne v depresii, a to nie je výnimoène, ¾e - ak sme závislí - nemô¾eme pou¾i» takého ¹pecialistu. A teraz hlavne súkromne. Tu v skutoènosti ide o vá¹ osobný postoj, ale pre zaujímavú vec pre psychológa mô¾ete ís» s príbehom o niè triviálnej¹om a lacnej¹om pri kompilácii aj k spomínanej depresii.

Povedzme, ¾e zostaneme v Krakove. Mali sme niekoµko dní slab¹ie. Rozhodneme sa. Ideme k ¹pecialistovi a potom dobrý psychológ, ktorý nám mô¾e pomôc» získa» humor a silu a odstráni» vlastné problémy.

Samozrejme, neexistuje trvalá istota, èo by psychológ nebol. Trochu zále¾í na nás samých, ale èím viac nie je v¹etko ... Staèí sa dosta» správne: tak pre osobu, ktorá k nám bude hovori» v urèitej miere. Myslím si, ¾e si nes»a¾ujem na svete mu¾a, ktorý bol v tom istom období rovnaký, aby podporil jeho dôvody, pozorovania, rady a pokyny a hodnotenia a predpisy - v¹ade okolo.

Dobrý psychológ Krakov sa nám jednoducho pokúsi pomôc», podpori» nás a pozdvihnú» na¹ich duchov. & nbsp; Dobrý psychológ, tak¾e ten, kto vie, ako poèúva», mô¾e poradi» a vybra» si èlánok pre èas» na¹ej osobnosti.

Je teda zrejmé, ¾e je mo¾né ís» k lekárovi, ktorý je psychológom, dokonca aj ka¾dému, kto má na súde potrebu poznania du¹evných porúch. Veµa ¾ien nepracuje z veµmi populárneho dôvodu: v spoloènosti je stále tu mýtus, ¾e ¹ialení µudia idú k psychológom, ¹ialeným µuïom, ktorí sú veµmi »a¾kými problémami so sebou as individuálnou existenciou. Obávajúc sa takejto my¹lienky a mo¾ného sociálneho ostrakizmu, niektorí nebudú chodi» k psychológovi ani s depresiou (a nie len s miernym rozchodom.

Samozrejme, rozhodnutie, èi ís» na psychológa, je dobrou voµbou pre konkrétny èas alebo e¹te nie - a samozrejme je to na nás. Pripomeòme si, ¾e je potrebné po¾iada» o fyzické zdravie, rovnako ako vy ¾iadate o fyzické zdravie.