Nezamestnanosti a trhu prace

Ako je známe, v nových èasoch, aby sa splnili po¾iadavky trhu práce za¾ívajúce dynamické zmeny, by sa mal uskutoèni» ka¾dý typ sebahodnotenia. Dodr¾iavajú ich okrem iného v¹etky druhy kurzov a cvièení. Tie¾ tie, ktoré budujú úrady práce, kedy a rôzne verejné slu¾by.

Mô¾eme tie¾ zahrnú» tréningy, ktoré nás uèí základné problémy spojené s novým softvérom alebo vybavením u¾itoèným v rôznych profesiách. Napríklad - program pre odevný alebo potravinársky obchod, mô¾eme sa nauèi» o vhodných kurzoch, ak premý¹µame o zamestnaní v oblasti slu¾ieb.

Nie takéto po¾iadavky? Nezahàòa niè iné - rovnako ako veµa aktívnych µudí, toµko vodcov vie o zariadeniach tohto sveta a predávajú mo¾nosti rozvoja pre v¹etkých potenciálne záujemcov. V poslednej chvíli nie je prístup k kvalifikácii a vzdelávacia ponuka v zaujímavých oblastiach luxus.

Obsluha pokladne nemusia by» narodený nás snom, a my by sme chceli zaèa» hneï na ¹kolenie "Riadenie µudských zdrojov", alebo iným druhom mana¾érska, aj keï je potrebné ma» na pamäti, ¾e v¹etky práce musíme ís» pyramídy hierarchie a súvisiacich sa postupne posúva.

Bez ohµadu na to je to buï súèasný obchodný re»azec, stredná spoloènos» alebo veµká západná spoloènos» - vy¹¹ie uvedený zákon platí v¹ade. Èo v¹ak uµahèuje propagáciu? Nepochybne - investovanie do súkromného rozvoja, veµa vnímané, ak sa implementuje na vlastnú päs». Na druhej strane to nie je o zármutku zamestnávateµov, ale o schopnosti vníma» s priaznivými oèami identifikáciu zamestnancov, ktorí majú právo prekona» svoj vlastný "krok" bez podpory zhora nadol a predå¾ených rúk.

Zamestnanec a hµadanie zamestnania na nových »a¾kých a filtrovaných trhoch µudí po pochopení tohto populárneho pravidla by mali investova» do osobného rozvoja. A to nielen kvôli hranici potenciálnej propagácie alebo spájania sa v správnom povolaní, ale aj - budúcemu budovaniu hodnôt osoby, pri rozvíjaní profilu informácií a zruèností. V súèasnosti tieto èasti dnes ví»azia s tradièným ¾ivotopisom, bez mo¾nosti "boku", mimo cesty be¾ného ¹kolského a univerzitného vzdelávania.