Odpra ovacie a kabschove zberaee prachu

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívny obraz, ktorý sa vz»ahuje aj na zariadenia, ktoré sa pou¾ívajú a kontrolujú. Príslu¹né zariadenia sú urèené na pou¾itie v vyradených oblastiach metánu alebo uhoµného prachu. Súèasná zásada existuje ako dokument Európskeho parlamentu a odporúèanie z 23. marca 1994.

Koniec koncov, v poµskom právnom systéme bola predlo¾ená na základe nariadenia ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ 263, polo¾ka 2203 Hlavným zámerom tohto pravidla je v prvom rade aproximácia právnych predpisov èlenských ¹tátov, ktoré sa pripájajú k nástrojom a ochranným systémom urèeným na zachytávanie zón na výbuch metánu alebo uhoµného prachu. Smernica sa v¹ak vz»ahuje na zariadenia a navy¹e ochranné systémy urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Zároveò treba poznamena», ¾e rada sa súèasne vz»ahuje na bezpeènostné, riadiace a regulaèné zariadenia. Tieto zariadenia sa pou¾ívajú mimo oblastí, o ktorých sa diskutuje, a pracujú na bezpeènom fungovaní nástrojov a systémov na ochranu údajov pre zem s rizikom výbuchu.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Diskutovaná zásada sa nevz»ahuje okrem iného na lieky, ktoré sa pou¾ívajú v medicínskom prostredí. Nepou¾íva sa na zariadenia urèené na domáce pou¾itie, osobné ochranné prostriedky, lode, dopravné prostriedky.Tento akt Európskej únie má zvlá¹tne po¾iadavky, ktoré sú brané do dátových ¹tandardov. Okrem toho gule klasifikovaný prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu, ktoré sledujú v prílohe I pre plodinu 1999/92 / ES z 16.12.1999 ATEX137 "Na malej po¾iadavky a pomô¾u zvý¹i» dôveru v zdraví pracovníkov potenciálne vystavených divízií v knihe s výbu¹nou atmosférou".Nástroje a ochranné systémy mô¾u by» materiálom iných smerníc, ktoré sa týkajú rôznych aspektov a ktoré tie¾ obsahujú oznaèenie CE. Táto znaèka by mala by» známa, µahká a odolná.Súèasná smernica bude nahradená novým princípom ATEX 2014/34 / EÚ. Stane sa posledným dòom 20. apríla 2016.