Oheo kotyledonu

Informácie z boja proti po¾iaru sú dôle¾itým zdrojom bezpeènosti. Oheò je jediný z najnebezpeènej¹ích prvkov, »a¾ko zapamätateµný, rýchlo sa ¹íri a nièia v¹etko, èo zodpovedá na¹im schopnostiam. Ka¾dý interiér, v ktorom ho µudia pou¾ívajú, by mali by» nále¾ite vybavené protipo¾iarnymi nástrojmi, ktoré budú úèinne stá» v boji s nepredvídateµným prvkom.

Titan gel

Spoloène so zdravými zariadeniami, ktoré priná¹ajú do vzniku ohòa a posilòujú priestor pred jeho roz¹írením, vedomos» by mala ís». Ka¾dý, kto sa chce cíti» v bezpeèí pred po¾iarom, by mal absolvova» príslu¹né ¹kolenie. Nie je to ¾iadny druh po¾iaru, preto¾e zastavuje slu¾by tohto jediného produktu. Napríklad, horiaci olej alebo tieto elektrické in¹talácie nemo¾no uhasi» vodou, ktorá bude iba napája» plameò a vytvori» po¾iar, ktorý si tie¾ vyberie veµa. Pri boji proti niektorým po¾iarom sa ukázalo ako veµmi úèinné v boji s parou. Parné hasenie je technológia na kalenie pary, ktorá má takú vysokú úèinnos», ale má urèité obmedzenia. Nízka ¹pecifická hmotnos» pary prakticky bráni jeho pou¾itiu na otvorenom priestranstve, preto¾e v týchto podmienkach nebude para spåòa» jej hasiace vlastnosti. Vyhladenie s parou sa uká¾e by» mimoriadne pozitívne v uzavretých, malých miestach. Vïaka technológii ¾ivotného obmedzenia prívodu kyslíka a veµkému zní¾eniu jej koncentraènej hladiny sa ideálne pou¾ije para na hasenie po¾iaru kvapalín, plynov alebo dokonca elektrických in¹talácií. Základnou zásadou fungovania hasiacej pary je kompatibilita s teplotou vzplanutia horiacej látky. Èím väè¹ia je teplota zapálenia horiaceho materiálu, dvojica bude mimoriadne u¾itoèná v boji proti plameòom.