Poeitaeove programy vo fyzike

V súèasnosti takmer v¹etci hostia na svete majú smartphone. Ich nízka hodnota a pokojná dostupnos» znamenali, ¾e ¾ili neoddeliteµným spoloèníkom µudí. Zvlá¹», ¾e ich vyu¾iteµnos» a malá veµkos» znamená, ¾e tento spôsob mobilného telefónu je tie¾ pova¾ovaný za alternatívu k prenosným poèítaèom a tabletám, najmä ak sme na ceste a mno¾stvo a povinnos» ná¹ho tovaru nespadá do balíèkov ïal¹ieho za»a¾enia. Niet divu, ¾e zákazníci chcú v tomto postupe personalizova» svoje smartphony, aby ste mohli prejs» k obµúbeným aplikáciám iba jedným kliknutím alebo s mo¾nos»ou vyniknú» s kolegami a zatvori» fotografie, skúsenosti, dojmy ...

Pre cyklistov nie je nedostatok zaujímavých doplnkov pre smartfóny, èo nielen uµahèí jazdu na dvojkolkách a umo¾ní vám rýchlo sa kvalifikova» s dojmami jazdy na stránkach sociálnych sietí. Aplikácie na bicykli, ktoré sme na¹li, vám tie¾ umo¾nia rýchlo nájs» najvhodnej¹iu cyklistickú trasu pre nás a pomôc» vám pri strate trasy.

Endomondo Sports Tracker - Endomondo je u¾ dlho populárny medzi ¹portovcami. Jeho charakteristika spoèíva v tom, ¾e v reálnom èase meria vzdialenos», ktorú sme cestovali, èas tréningu a poèet spálených kalórií. Aplikácia je jasná, aby ste boli bezplatne k dispozícii prostredníctvom obchodu Google. Prípadne si mô¾ete kúpi» verziu PRO, ktorá nám umo¾ní vyvinú» doplnok s niekoµkými novými funkciami.Mapy Google - aplikácia po mnohých úpravách od výrobcu mô¾e by» koneène pou¾itá ako plnohodnotná navigácia, je tie¾ mo¾né pou¾i» v offline re¾ime a priateµské rozhranie vám umo¾òuje nastavi» priaznivú trasu pre nás v závislosti od spôsobu dopravy (mo¾nos» chôdze lieèby , riadenie vozidla a jazda na bicykli. Toto doplnenie nielen¾e zabezpeèí, ¾e mô¾eme µahko nájs» cestu domov, ale tie¾ nám ukáza», kde sú najbli¾¹ie kaviarne alebo bary.Bike Repair - veµmi u¾itoèné doplnenie v prípade, ¾e sa obávame, ¾e nebudeme môc» opravi» bicykel v prípade po¹kodenia poèas jazdy. Potom je to aj nepostrádateµná aplikácia, preto¾e nemáme dostatok technických znalostí a chceme vykona» niekoµko dlh¹ích ciest. Jedinou nevýhodou aplikácie je jej jazyk: dámy, ktoré nepoznajú anglický jazyk v zlatom stupni, mô¾u ma» problémy.

Vy¹¹ie uvedené ¾iadosti pre cyklistov sú iba kvapky v mori doplnenia z titulu väè¹ie alebo men¹ie s obsahom o cyklistov. A ak je vlastníctvo ich µudí tak zbytoèné, máme takisto, ¾e in¹talácia troch vysoko vymenovaných mô¾e by» veµmi dôle¾itá pri ïal¹om pou¾ívaní motocykla.