Pokladnica kf02

V niektorých malých obchodoch je uvedená pokladnica. Nové zmeny a doplnenia nariadení nútia jednoznaènú identifikáciu tovaru. Ako sa vyrovna» s posledným? Odpoveïou je PC Market Lite. K dispozícii je ¹pecializovaný program, ktorý vám umo¾òuje naprogramova» pokladnice. Je to skvelé rie¹enie pre malé obchody.

Niektoré funkcie ponúkané spoloènos»ou PC Market Lite zahàòajú export menových materiálov, zavedenie zjednodu¹ených komoditných kariet, ktoré obsahujú iba potrebné prvky alebo prípravu správ o predaji. Funkcie sú v skutoènosti veµa a umo¾òujú dobré fungovanie obchodu. Tento program má veµmi u¾itoèný in¹talátor, ktorý mô¾e pomôc» ka¾dý. Nepredstavuje potrebu plytva» peniazmi ¹pecialistu, ktorý v¹etko nastaví a in¹taluje. Okrem toho je slu¾ba laskavá pre u¾ívateµa. Pohyb okolo projektu nie je problém ani pre µudí, ktorí nemajú ka¾dodenný poèítaèový vz»ah. Toto je pozícia starostlivo premysleného a navrhnutého rozhrania. V¹etky tieto vz»ahy sú o tomto èlánku veµmi dobré. Je jasné, ¾e µudia, ktorí pou¾ívajú svoje zruènosti, vedeli presne, ako vyzerajú a èo chcú dosiahnu».

Stojí za zmienku, ¾e PC Market je celý program priemerných obchodov. Podporuje niektoré pokladne v ¹tandarde, je v¹ak mo¾né roz¹íri» a¾ tri. Zhroma¾ïuje sa s potrebou zakúpi» program pre niektorú z nich. Èo robi», keï to nestaèí, preto¾e spôsobujeme viac aktivít? V tomto prípade bude najlep¹ou investíciou PC Market 7. Jeho hranice sú oveµa ¹ir¹ie a mô¾u zvládnu» veµké obchody alebo obchodné re»azce. Ak ste u¾ kúpili alternatívu k priemernej podnikateµskej èinnosti a zvy¹ujete svoju èinnos», nemusíte sa o niè stara». Zaplatením rozdielu v súète medzi týmito projektmi mô¾ete získa» plnú verziu produktu PC Market 7. V súèasnosti niè nestráca a dokonca ani získa». Vïaka platforme PC Market Lite máte nádej, ¾e ju uvidíte a èi ju budete potrebova».