Pokladnica pre hlohu

Uzemnenie sú najdôle¾itej¹ie aspekty celého elektrického systému. Ka¾dý si myslí, ¾e v zemniacich vodièoch nie je ¾iadne napätie a v nich by nemal prúdi» elektrický prúd, ale je úplne iný ... Vo v¹etkých dòoch alebo v apartmáne sú stovky metrov zemniacich drôtov, ale v skutoènosti na aký úèel? Je to preto, ¾e zásuvka je uzemnená, neobsahuje pohyb, keï nie je k nej pripojené niè? Kedy mô¾e by» celá kabelá¾ uzemnená? Ak plánujete reagova» na tieto problémy, preèítajte si tento èlánok na jednom konci.

Èo naznaèuje, ¾e elektrická in¹talácia je uzemnená? Dobrá odpoveï mo¾no nájs» v jednej otázke a vysvetlíme, ako to máme. V ka¾dom dome, v ktorom sú navy¹e k fázovým a neutrálnym vodièom zásuvky, sú tie¾ uzemnené drôty. Prichádzajú v ¾iadnom prípade k jednotlivým zariadeniam. Existujú preto ochranné potrubia, ktoré sa zvyèajne nachádzajú v ka¾dodennom rozvádzaèi a odtiaµ smerujú na kovový prvok, ktorý je pripojený k zemi. Na aký úèel je zalo¾ená? Ako sme u¾ uviedli, uzemnenie je ochranný typ, ktorý sa u¾ roky spájal v súkromných zariadeniach. Ïal¹ím dôvodom uzemnenia je pracovný dôvod, preto¾e vïaka tomu sa v¹etky zariadenia, ktoré sa navzájom dobre poznajú v budove, správne fungujú. Ak chcete necha» tento typ drôtov, musíte ma» na pamäti, ¾e pova¾ujú za iné znaèky. Najvyhµadávanej¹ím je PE - ochranný vodiè, ktorý je ¾ltozelený a PEN, èo je neutrálny proces, ktorý stále má ochrannú úlohu. Tento proces je modrý. Dokonca aj zásuvky, ktoré nemajú uzemòovací kolík, majú svoj vlastný spôsob ochrany pred elektrickými ¹okmi. Zvyèajne takéto zátky majú znaèku (dva prekrývajúce sa ¹tvorce, èo znamená, ¾e by ich nemali uzemni».