Pokladoa jpk

Zelná sa dr¾í v nejakej najhlasnej¹ej a najvyu¾ívanej¹ej zelenine v miestnej kuchyni. Existuje veµa pokrmov, ktoré sa pestujú na báze bielej kapusty alebo kapusty. Od zaèiatku je elektrický zberaè kapusty veµmi u¾itoèným zariadením v oblasti stravovania, re¹taurácií a pôvodného typu priestorov, ako aj v domácich oblastiach.

Elektrický zelný vrták ide rýchlo, aby rozdelil akékoµvek mno¾stvo tejto zeleniny. Pred rezaním hláv kapusty sú horné listy zbavené a a¾ potom sú nasmerované na drvenie. Ale predtým, ako sa ocitnú v krájaèke, musíte ich vzia» z pevného koreòa. Nie je potrebné robi» to s no¾om, preto¾e moderná rezaèka má mo¾nos» odstrihnú» koreò s vrtákom. Na základe prístroja sa nachádza stredne veµká hlava kapusty, keï sa vyskytne nebezpeèná situácia, mala by sa rozdeli» na èas» pred drvením. Slicer & nbsp; je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. A telo stroja je natreté trojvrstvovým prá¹kovým lakom. Vïaka klznému lo¾isku a ¹peciálnemu tesniacemu systému celá kon¹trukcia nie je citlivá na podmienky prostredia, ktoré sprevádzajú proces zberu kapusty. Aby bol elektrický drviè správne zaistený, je nutné maza» hlavný hriadeµ ka¾dých pätnás» hodín, keï kontroluje napnutie klinových remeòov. Drviè je poháòaný elektromotorom, ktorý vïaka lisovaciemu zariadeniu poháòa rezný kotúè, ktorý je v¾dy vyrobený z liatiny. Hlavný hriadeµ, na ktorom je prijímané koleso, je namontovaný tak, aby bolo zabezpeèené µahké a dlhé pou¾ívanie drvièa. Krájanie kapusty pomocou elektrického drvièa nespôsobuje príli¹ veµa práce, skracuje èas drvenia, nevy¾aduje mimoriadnu fyzickú hmotnos», keï vytvára zamestnanie v prípade be¾ných krájaèov. Aké gigantické postavenie v prípade skartovania veµkého mno¾stva tejto zeleniny. Ïal¹ou hodnotou takéhoto zariadenia je to, ¾e strúhaná kapusta nemô¾e vypadnú» a vrhnú» ïal¹iu miestnos». Preto¾e so ¹peciálnym ku¾eµovým zásobníkom kapusta padne priamo do suda, veµkého hrnca, vreca alebo sila.