Povinnos pokladnice

Diet Stars

Prevádzkujeme obchod, v ktorom sa obrat zaznamenáva pomocou pokladnice. Veµmi èasto si zákazníci chcú kúpi» v cudzej mene za nakúpený tovar, zvyèajne v eurách. Je záznam v pokladnici v inej mene?

V klube s umením. 111 ods. 3a bod 1 zákona o DPH, vedenie evidencie prostredníctvom registraèných pokladníc, daòoví poplatníci DPH sú povinní vyhotovi» výpis z daòového dokladu alebo faktúry za ka¾dý predaj, ako aj vystavi» odberateµovi vytlaèený doklad.

V § 10 ods. 1 bod 14 nariadenia o technických podmienkach, aj keï v § 8 ods. 1 bod 14 nariadenia o registraènej pokladnici, ktorý obsahuje údaje, ktoré by mali by» prijaté vo fi¹kálnom úète, musíme nevyhnutne znamena» menu, v ktorej je predaj zaznamenaný, prinajmen¹om za celú hrubú predajnú sumu.

Hlavné kritériá a technické podmienky, ktoré musia registre vykona», sú v¹ak zaznamenané v kapitole 2 nariadenia o technických podmienkach.

Obsah § 14 ods. 1 tohto rozhodujúceho programu na predaj v záujme by mal ma» okrem iného funkcia: umo¾nenie daòovníkovi zmeni» názov meny, v ktorej je predaj registrovaný, alebo jeho skratku, ako aj vopred naprogramova» danú zmenu zadaním èasu a èasu zmeny; úspora dátumu a èasu zaèatia vedenia záznamov o predaji vo va¹ej vlastnej mene vo fi¹kálnom myslení a stále prepoèítavanie súètu hrubého objemu predaja do cudzích mien, výsledok konverzie podµa nákladov a platby je potrebné stanovi» na fi¹kálnom úète s daòovým logom a jednotkami ; prepoèet sa musí vykona» s citlivos»ou najmenej ¹es» desatinných miest a výsledok prepoètu sa musí zaokrúhli» na dve desatinné miesta.

Na oznaèenie skratky názvov cudzích mien sa pou¾íva oznaèenie Národnej banky Poµska.

Ak teda daòový poplatník zamý¹µa predáva» tovar za prácu spotrebiteµov, ktorí platia hodnotu v cudzích menách, potom musí by» spravidla fi¹kálna pokladnica vybavená úlohou, ktorá umo¾ní konverziu výmenného kurzu.

Z formulára, ktorý bol prezentovaný v prípade, mo¾no vyvodi», ¾e platba za nakúpený tovar má by» absorbovaná v eurách, prièom hodnota prípadov bude vyjadrená v zlotých. Nariadenia, ktoré prevádzkujú DPH, neupravujú otázku, aký výmenný kurz musíme pripusti» na prepoèet zlotého na euro.