Prachove hry

V kancelárii, kde sa hovorí o prachu, kvapalinách, plynoch alebo len horµavých výparoch a neexistujú ¾iadne oznaèené oblasti, ktoré by mohli by» potenciálne výbu¹né, by mal by» bezodkladne vypracovaný komplexný dokument nazvaný vyhodnotenie rizika výbuchu.Povinnos»ou zamestnávateµa je smerova» výbu¹né zóny.

Pre ¹túdium odseku § 37. 1. Nariadenie ministra pre súkromné zále¾itosti a rady zo 7. júna 2010 v dejinách po¾iarnej ochrany budov, iných stavebných objektov a plôch (Dz.U.10.109.719, a to aj na úèely, V okolitých oblastiach, kde sa vyrábajú, uskladòujú, uskladòujú alebo sa mô¾u vytvára» výbu¹né zmesi, vytvárajú sa výbu¹né riziká.Pri tomto posúdení je potrebné poukáza» na miestnosti, ktoré sú potenciálne výbu¹né. V apartmánoch a vonkaj¹ích priestoroch musia by» oznaèené vhodné výbu¹né zóny. Grafická dokumentácia by mala by» pripravená obsahujúca klasifikáciu a faktory, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch.

DetosilDetosil - Osloboïte sa od parazitov za jeden mesiac!

Hodnotenie nebezpeèenstva výbuchu by malo by» navrhnuté v súlade s platnými európskymi normami, okrem iného medzi nimi:• PN-EN 1127-1: 2011 "Výbu¹né atmosféry. Ochrana pred výbuchom a ochrana pred výbuchom.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikácia priestoru - Výbu¹né prostredie s plynom.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféra obsahujúca horµavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 "Plynovodné siete. Analýza a výber zón nebezpeèných explózií.• PN-EN 6079-10-14 "Výbu¹né atmosféry - Projektovanie, výber a montá¾ elektrických in¹talácií"• PN-EN 60079-20-1 "Výbu¹né atmosféry - Vlastnosti materiálu týkajúce sa klasifikácie alkoholov a výparov - Experimentálne metódy a tabuµkové údaje"• PN-EN 50272-3: 2007 "Po¾iadavky na zabezpeèenie a údr¾bu sekundárnych batérií.,