Prichadza jedlo

V poslednej dobe sme mali Valentín, preto som sa rozhodol, ¾e pre moju priateµku pripravím prekvapujúci spôsob. V mojich plánoch som mal veèeru s dvoma chodmi a dezert v skupine vína a vonných svieèok z konkrétneho obchodného domu. Skvelý nápad - mu¹le. Veµmi bohatý pokrm, ale v implementácii je to veµmi zlo¾ité, preto¾e mu¹le musia by» schopné dobre vyprá¾a», aby sa z nich dostala plná chu».

ProEngine UltraProEngine Ultra. Zlepšiť výkon a životnosť motora

Bohu¾iaµ, ¹éfkuchár odo mòa je dos» priemerný. V hodnote by som mohol poveda», ¾e zaèiatoèník, preto¾e by to bolo rovnaké s pravdou. Na týchto sandále ste na¹li recept na internete. ®e bol problém pochopi» polovicu textu, preto¾e v¹etko bolo napísané v angliètine! Nu¾, nevzdával som sa, v¹etko som prehodil do prekladateµa a zmizli sme do elementu spolu s intuíciou kuchára (èo samozrejme nemám. Rozhodol som sa da» tieto mu¹le v zeleninovom prostredí. Napriek tomu som zabudol, ¾e musíte najskôr odlúpnu» a nakrája» zeleninu. Otvára sa na stres, preto¾e pódium bolo èoraz menej a ja som bol na mieste. Zaèal som rozrezáva» zeleninu, nechcel som smolu, na¹iel som prst ... No ako významný mu¾ som sa nevzdal. Pri¹iel som na plán - zeleninový rezaèka. Tak¾e bol skutoène hit. Nestaèí, ¾e som u¹etril pár okamihov na rezanie, nemusel som sa bá» o mojej existencii pomocou krájaèa. Keby to celé bolo rýchlo, hodil som mu¹le na maslo. Prirodzene, samozrejme, v¹etko bolo vyprá¾ané, keï som èítal recept z webovej stránky. Zabudol som v¹ak, ¾e musel pripravi» nejakú polievku. Rýchlo som vyskoèil do úzkeho obchodu s kyslou polievkou v pohári a odobral ho do hrnca a potom som to len ochutnal. Pre dezert som mal v mraznièke vlastnú domácu zmrzlinu. Je dobré, ¾e som sa predtým motivoval, aby som to urobil, preto¾e by som u¾ nemohol niè robi». Musím prizna», ¾e posledná chvíµa, ktorá mi zachraòovala zeleninovú frézu, mi zachránila veèeru s dvoma chodmi. Dievèa bolo ¹okované a obdivoval moje kulinárske zruènosti.