Priemyselne zavody emituju do atmosfery okrem ineho

Mnohé faktory prispievajú k zisku úspe¹ného výrobného závodu. Samozrejme, samozrejme, voµba vyrábaných výrobkov, pre ktoré po¾aduje trh. Ale nemali by sme zabúda», ¾e hodnota na¹ich výrobkov urèuje spôsob práce a podmienok, ktoré budú nasledova» vo výrobných halách.

Návrh odsávacieho systému - v¹etko je prevzaté z kon¹trukcieMnohé odvetvia vy¾adujú profesionálny a navrhnutý systém vetrania, ktorý je spojený s jednotkou na zhroma¾ïovanie prachu. Poènúc výrobou potravín a vykonávaním metalurgie alebo zlievarní musíme poskytnú» pracovné podmienky, ktoré spåòajú ¹tandardy po¾adované pre veµké podniky. Projektový systém na odsávanie prachu je myslenie systémov zberu prachu, ktoré berú do úvahy typ práce, ako aj nábytok a materiály pou¾ívané vo výrobných halách. Veµké je viac ako umiestnenie kontaminujúcich kanálov, ktoré by sa mali odrá¾a» v oblasti tvorby prachu. V blízkosti pracovísk, ktoré sú vystavené predov¹etkým zvý¹enému zneèisteniu ovzdu¹ia, je vhodné vyu¾i» miestne odsávanie, odsávanie stojanov alebo ¹peciálne odsávaèe. Odstránenie prachu pri zdroji ich výsledku sa pridáva k zlep¹eniu pracovných podmienok a zlep¹ovaniu výroby. Nemô¾eme v¾dy v¾dy da» do úvahy mno¾stvo zdrojov bodového vetrania. V tomto úspechu mô¾eme vyu¾i» zónovaný systém na úpravu vzduchu v celej výrobnej prevádzke, ktorá bola navrhnutá tak, aby zachytávala prach s takou úèinnos»ou ako zariadenia na veµkých pracoviskách.

Hodnota tohto rie¹eniaObjednávanie individuálneho projektu systému na zhroma¾ïovanie prachu priná¹a veµa hmatateµných výhod, o ktorých by sme si mali by» vedomí. Ide o poslednú investíciu, nie v¹ak o zdravie zamestnancov, ale aj o zvý¹enie spoµahlivosti výrobných liniek. Moderné a technologicky silné systémy filtrácie vzduchu by mali podporova» v¹etky výrobné priestory, ktoré sa chcú pochváli» najvy¹¹ou kvalitou výrobkov.