Priemyselny vysavae hilti tavavc 40

Systém podtlakového vykurovania sa stáva èoraz zaujímavej¹ím. Zo ¹tandardu je pripravený v novovytvorených objektoch, ale tie¾ sa stáva, ¾e be¾ec je v existujúcich. Aspoò v dne¹ných ïal¹ích budovách je jeho in¹talácia múdrej¹ia a mimoriadne cenná.

Èo hovorí, ¾e centrálny systém vysávania je ¹»astnej¹í ako tradièné vysávanie? No, v úspechu tradièných vysávaèov, nemáme v¾dy zbavi» v¹etkých neèistôt. To v¹etko závisí od kvality vysávaèa, ale èasto je mo¾né, ¾e filter neberie v¹etok prach do urèitého stupòa. Takýto vysávaè je podobne dos» hluèný. Centrálny vysávaè nevyfúkne nasávaný vzduch, nie je tam ¾iadny filter, ktorý nie je celkom úèinný ako súèas» vysávaèa. Nerobí hluk, preto¾e motor vysávaèa je umiestnený mimo budovy. Ale niè nie je zadarmo. Montá¾ dôle¾itého vysávaèa je investícia, ktorá pravdepodobne nebude µutova», aj keï nie µudia, ktorí ju vykonávajú. V nasledujúcich zariadeniach je in¹talácia takejto metódy pomerne jednoduchá, preto¾e celá in¹talácia je distribuovaná voµne, podobne, keï sú nové in¹talácie, elektrické alebo hydraulické. Najvýznamnej¹ou èas»ou systému je tzv centrálna jednotka, ktorá je rozprestretá z domu. Je to ako telo tradièného vysávaèa dodatoène pridá zneèistenie. Tuhé rúry sa pridávajú do centrálnej meny, ktorá je nasmerovaná do centra (alebo do najobµúbenej¹ích objektov viacerých sacích portov. Takéto hniezdo, aby sa splnila jednoduchá operácia, musí by» regulované v hlavnej stene domu. Pre túto saciu stanicu sa pou¾íva väè¹í, ne¾ prírodný vysávaè, flexibilná ohybná hadica, ktorou sa mô¾e vykonáva» samotné vákuové èistenie. Namontovaná hadica mô¾e ¾i» a mô¾e sa pou¾i» ¹peciálny spínací alebo navíjací proces. Centrálny systém vysávania pravdepodobne nájde nových priaznivcov postupne.