Prispevok k rozvoju spoloenosti

Sme výnimoèný tým, ¾e vývoj na¹ej jednotky chce od spokojnosti v¹etkých spotrebiteµov vyu¾íva» vlastné slu¾by, a tým aj montá¾ne celky, ¹pecializované predajne, stavebníctvo a investorov, ktorí sú koneènými prijímateµmi.

https://movement-system.eu/sk/

Sme si istí, ¾e roz¹írenie obchodnej ponuky, skrátenie dodacích lehôt, zvý¹enie kvalifikácie personálu a neustále zlep¹ovanie úrovne zákazníckeho servisu a kvality dodaných zariadení zaruèuje dosiahnutie zamý¹µaného úèelu.

Sme odhodlaní vyvinú» maximálne úsilie, aby sme zabezpeèili, ¾e na¹i klienti budú plne spokojní a istí trhovou cenou a formou zariadení, ktoré navrhujeme.

Ventilátor oznaèený slovom odolné voèi explózii je obdå¾nikové zariadenie odolné voèi výbuchu, urèené na prevádzku v potenciálne výbu¹ných priestoroch, prispôsobených na in¹taláciu v µubovoµnej polohe v obdå¾nikových ventilaèných kanáloch. Vyrobené z pozinkovaného oceµového plechu a umiestnené v kontrolnej klapke, umo¾òujú kontakt s motorom a rotorom bez nutnosti odstraòovania ventilaèného potrubia.

Radiálne ventilátory sú vytvorené v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001. Urèené pre pou¾itie v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu mimo baní a banských výkopov. Ventilátory majú rotory vyrobené zo zliatin hliníka alebo obe¾né kolesá z oceµového plechu, samoèistiace, s prá¹kovým nástrekom. Bez ohµadu na kvalitu, obe¾né kolesá vyvá¾ené v súlade s ISO 1940-1. Skriòa mô¾e by» zváraná z oceµového plechu, v èiernej farbe. Skriòa má kontrolu a odvodnenie. Kon¹trukcia má detaily z mosadzného plechu, èo zni¾uje riziko iskier. Obe¾né kolesá a puzdro vyrobené z pozinkovanej, pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele sú navrhnuté na po¾iadanie.

Stre¹né ventilátory sa pou¾ívajú na verejné a priemyselné vetranie v potenciálne výbu¹nom prostredí. Stroje majú priamy pohon, obe¾né koleso s lopatkami, ktoré sú naklonené dozadu, vyrobené z pozinkovanej ocele, s hliníkovým nábojom. Ventilátory sú vybavené trojfázovým motorom, ktorý je prispôsobený polohe v potenciálne výbu¹nom prostredí