Rakovina neplodnosti

Neplodnos» je zvyèajne obrovská dráma pre páry, ktoré hµadajú die»a. Robi» ich najväè¹í sen, alebo chcú ma» deti, je nemo¾né. Táto fáza mô¾e nepriaznivo ovplyvni» cestu v klube. Preto aj napriek »a¾kostiam stojí za to bojova» za odstránenie tejto témy. Tam mô¾e by» veµa dôvodov pre neplodnos», a len vhodné diagnostika dá odpoveï, èi pár hµadá die»a je schopný prekona» tieto ochorenia.

Diagnóza neplodnosti zaèína anamnézou, ktorú lekár vykonáva s párom, ktorý hµadá die»a. Je to rovnako dôle¾ité, preto¾e problém neplodnosti sa týka tak ¾ien, ako aj klientov. Poèas rozhovoru sa ¹pecialista pýta veµa otázok v súèasných intímnych otázkach. Lekár sa okrem iného spýta pre ¾ivot, minulé choroby a lieky. Aby sme sa pripravili na takúto konverzáciu, stojí za to zisti», èi na¹i rodièia alebo starí rodièia boli podobnými problémami a èi trpeli jednotlivými chorobami, ako je cukrovka. Akonáhle lekár zozbiera v¹etky informácie, ktoré potrebuje, preskúma potrebné testy. Stojí za zmienku, ¾e chlapec by mal by» prvý, kto podstúpi diagnostiku, preto¾e je µahké odstráni» neplodnos». Staèí urobi» závereèný test spermy. Jeho parné produkty mô¾u ís» u¾ 24 hodín po teste. Prvý záber na svadbe je kontrola hladiny hormónov, ktoré pomáhajú v priebehu plodnosti. Táto otázka sa zvyèajne koná ráno, preto¾e pacient musí existova» na prázdnom ¾alúdku. Jeho úèinok zavádza ¹pecialista, ktorý spolu s párom rozhoduje ïalej. Toto ¹tádium sa vykonáva aj u mu¾ov, keï vy¹etrenie spermy nevykazovalo ¾iadne abnormality. Ïal¹ím krokom je vytvorenie zobrazovacích testov pre ¾enu. Ich zámerom je zhodnoti» pravidelnos» reprodukèných orgánov. V prípade, ¾e osoba v minulosti podnikla operáciu, je to veµmi dôle¾ité.

Mnohí odborníci èasto odporúèajú, aby ¾eny sledovali cyklus pred navrhnutím rôznych typov výskumu. To je dôvod, preèo mô¾e veµa písa» o povahe problémov s neplodnos»ou.