Rozvoj personalnej strategie

Bezpeènostné dosky sa tie¾ oznaèujú ako bezpeènostná hlava alebo membrána. Je mo¾né pou¾i» reakciu na test, èo je teda lacné zabezpeèenie.

Úlohou bezpeènostných dosiek je presunú» príli¹ veµký tlak na správne miesto, ktoré sa stáva produktom zlyhania. Zariadenia mô¾u by» kombinované vo vzdialených systémoch. Lí¹ia sa v závislosti od typu in¹talácie a média. Mô¾u vytvára» rôzne typy, iné typy technologických rie¹ení, ktoré boli pou¾ité v èase výroby. Mô¾u by» viac ako z nových materiálov.

Princíp prasknutia diskov sa poèíta ako posledný, ¾e prevádzkové médium je rýchlo odstránené z poisteného zariadenia cez prázdny prierez, ktorý bol zlo¾ený ako výsledok rozbitia vymeniteµnej dosky.

Bezpeènostné dosky mô¾u by» individuálne prispôsobené chuti in¹talácie alebo riadu. Realizujú sa v súlade s po¾iadavkami klienta. Dla¾dice, ktoré predstavujú napätie v továrni, sú urèite najobµúbenej¹ie. Keï tlak napr. V nádr¾i dosiahne ohrozujúcu vý¹ku, dla¾dica sa zlomí. Vïaka tomu je riziko zlyhania oveµa men¹ie.

Laserové rezané dosky sú k dispozícii na predaj pomocou laserovej technológie.

Je mimoriadne atraktívne vyrába» bezpeènostné dosky v spojení s bezpeènostnými ventilmi. V tomto usporiadaní je doska urèená na ochranu ventilu proti korózii, neèistotám alebo po¹kodeniu, ktoré vznikajú v dôsledku atmosférických faktorov.

V¹etky dosky a ventily musia spåòa» prísne bezpeènostné predpisy, ktoré sú stanovené zákonom.