S612p magicky krajae

Magnetický krájaè 612p je vhodným doplnkom pre rezanie v¹etkých druhov jedál. Tie¾ sa pridáva k výrobe mäkkých výrobkov, ako je niektorá zelenina a konkrétne, ako napríklad syr. Dobré dokumenty a presné prevedenie zabezpeèujú dlhú a bezproblémovú prevádzku. Kon¹trukcia stroja umo¾òuje jeho prehµadnos» a spokojnos» so v¹etkými hygienickými odporúèaniami. Samotná slu¾ba je automatická a jednoduchá, vïaka èomu mô¾e by» iný hos» u¾ pou¾itý v nasledujúcich povinnostiach.

Technické parametre 612p magického krájaèa sú:- rozmery 635 x 500 x 495 mm- trieda ochrany je IP33- hmotnos» zariadenia 39 kg- hrúbka rezu od 0 do 28 mm- kàmna tabuµka s rozmermi 300 x 250 mm- 250 W výkon motora- då¾ka èepele no¾a 300 mm

Eron Plus

Krájaè sa dodáva v dvoch verziách.©tandardná verzia je vybavená ¹tartovacími tlaèidlami a automatickým uzatváracím mechanizmom pre problémy s pripraveným napájacím napätím.Klasický krájaè je ochranou proti náhodnému zapnutiu. Snímaè v miske detekuje nesprávnu in¹taláciu ochranného krytu no¾a. Vïaka tomu nedochádza k ¾iadnemu ïal¹iemu zapnutiu, èím sa chráni obsluha.Denná údr¾ba nie je nároèná a mô¾e sa vykonáva» v krátkom èase. Len po dokonèení práce dôkladne oèistite zariadenie spolu so zvy¹kom úèinkov ako je tuk alebo drobky. V¹etky faktory, ako je zásobník, kryt no¾ov, je mo¾né rýchlo demontova» a nie je potrebné pou¾íva» ¾iadne zariadenia na posledný.Krájaè bude tie¾ fungova» dobre v ni¾¹ích skladoch, rovnako ako stredne veµké rastliny, kde spracovanie výrobkov je na nízkej úrovni.Cena 612p magického krájaèa je zhruba 4500 PLN brutto.Náhradné diely za nízke ceny sú tie¾ u¾itoèné pre krájaè. Prístroj sa vyznaèuje mnohými faktormi, ktoré je mo¾né vymeni» v prípade po¹kodenia alebo zlyhania.Tým sa zní¾ia dlhodobé prevádzkové náklady modelu.