Sliezske vzduchove filtre

Auresoil Sensi & SecureAuresoil Sensi & Secure - Efektívny spôsob, ako zlepšiť kvalitu sluchu!

Odsávanie prachu alebo zberaèe prachu podµa smernice atex pova¾ujú za príli¹ dôle¾ité filtrova» horúce plyny pochádzajúce zo spaµovania odpadu. Tento proces ¹etrí energiu v dôsledku získaného tepla.

Teplé, »a¾ké a veµké plyny sú nebezpeèné pre zdravie a priestor. Na¹a spoloènos» ponúka ¹irokú ¹kálu ovocia a rie¹ení pre zanechanie mnohých veµkých alebo teplých plynov. Horúce technické plyny sa zvyèajne vyrábajú pri spaµovaní a spracovaní roztavených kovov, veµmi èasto ¾elezných, ne¾elezných a hlinitých. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje skor¹ie chladenie pomocou chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo je mo¾né obnovi» v projekte úspory energie. Na¹a spoloènos» ponúka rie¹enia pre distribúciu horúceho plynu, okrem iného pre ¹pecifické sklady a procesy: zlievarne, taviarne, teplárne na biomasu a spaµovanie odpadov.

Olejová hmla je problematická pre zdravie obsluhy stroja, spôsobuje poruchy poèas výroby a spadá na celú pracovnú plochu, v dôsledku èoho je podklad a o¹etrené povrchy klzké.

Takmer v¹etky obrábacie operácie súvisia s tvorbou daného mno¾stva olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý sa vyskytuje, keï sa olej pou¾íva v chladiacom alebo mazacom prostriedku pri obrábaní kovov, ako aj jednotlivých plastov. Problémom je tie¾ odparovanie kovových nádr¾í z nádr¾e.

Ako sa zbavi» výfuku auta vám umo¾ní odstráni» zdravotné riziká pre svojich zamestnancov a udr¾a» stroje a dom v zlatej nálade.

Vrátane automobilových motorov v uzavretých priestoroch zvyèajne spåòa potrebu výfuku automobilov. Je veµmi »a¾ké si uvedomi», ako dlho po spustení studeného motora koncentrácia výfukových plynov z automobilov v uzavretom systéme mô¾e kúpi» toxickú úroveò. Tak¾e úloha je len pár minút.