Smernica europskej unie o zverejoovani nefinanenych informacii

Smernica ATEX je obvyklým názvom smernice Európskej únie, ktorá zjednocuje ustanovenia týkajúce sa po¾iadaviek na výrobky uvoµòované do pôdy v potenciálne výbu¹ných atmosférach. To významne podporuje tok tovaru medzi v¹etkými èlenskými ¹tátmi, preto¾e, ako vieme, voµný tok materiálov je rovnaký zo súèasných predpokladov európskeho spoloèenstva.

V Poµsku bola v rozhodnutí ministra hospodárstva opísaná ATEX pri úvahách o minimálnych po¾iadavkách na zariadenia a ochranné systémy umiestnené v pôde v potenciálne výbu¹ných oblastiach, ako aj na texte a derivátovej reklame (smernica ATEX 94/9 / ES.Smernica stanovuje v podrobnom systéme po¾adované úrovne bezpeènosti a technológie, ktoré vy¾adujú, aby boli materiály v závislosti od prostredia, v ktorom budú prijaté. Musí sa v¹ak zabezpeèi», ¾e okrem po¾iadaviek smernice ATEX musí ka¾dý výrobok spåòa» aj pokyny vyplývajúce z iných dôle¾itých úkonov týkajúcich sa daného sortimentu a pou¾íva» osvedèenia po¾adované zákonom.Hlavné prostredie, v ktorom sa smernica pou¾íva, sú bane, najmä podzemné, vystavené pôvodu metánu a / alebo uhoµného prachu. Ïal¹ie zraniteµné oblasti zahàòajú chemické závody, elektrárne, cementárne, zariadenia na spracovanie dreva a umelé telesá. Klasifikácia priestoru ako zóny nebezpeèenstva výbuchu je daná prítomnos»ou výbu¹ných koncentrácií vo vzduchu a frekvenciou ich výskytu. Výrobok, ktorý nedostane certifikát, by mal u¾ odstúpi» zo sektora. Priná¹a predov¹etkým bezpeènos» obsluhujúcich µudí a zní¾enie strát súvisiacich s nebezpeènými udalos»ami. Vïaka dobrému dizajnu v¹etkých kon¹trukcií a nástrojov mô¾ete minimalizova» riziko výbuchu na konkrétnom pracovisku prakticky niè.Certifikaèné orgány pre èlánky v Poµsku sú: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centrálny banský in¹titút, experimentálna baòa "Barbara" Miko³ów a OBAC - Centrum pre testovanie certifikácie a certifikácie Sp. z o.o. s hlavným mestom v Gliwiciach.Okrem Európskej únie platia certifikaèné ¹tandardy IECEx, ktorých hlavné smernice sú zosúladené s princípom ATEX. Certifikácia podµa IECEx sa nevy¾aduje na námestí Európskeho spoloèenstva.