Spoloenos aewiertnia

Ka¾dý podnikateµ je pri návrhu príslu¹ného úètovného zákona povinný vies» evidenciu majetku spoloènosti. Takouto registráciou je registrácia dlhodobého majetku.

Spoloènosti je dlhodobý majetok: pôda, trvalé právo na u¾ívanie pozemkov, domov a budov, strojov, automobilov, nábytku i unikátne zariadenie, ktorého cena v sezóne ich nadobudnutia presahuje èiastku troch tisíc pä»sto príjemnom ¾ivote sa musí tie¾ èo-vlastné alebo majetku daòovníka alebo firmy. Povinnos» zapísa» majetok do registra fixných aktív nastane v mesiaci, v ktorom bol kúpený.

Evidencia dlhodobého majetku mo¾no predpoklada» v danom odbore zakúpené v tlaèi vydávanie pracovných miest, vytlaèené na kartách s príslu¹nými rubrík z poèítaèa, ruène postavený stránok s výraznou tabelkami alebo notebooky bez príslu¹ných tabuliek, ale záznamy musia obsahova» v¹etky údaje potrebné pre registráciu. Dôvodom je ruène vyplnením branego firemné dokument.

Dlhodobý majetok sa zaznamenáva na základe dokumentov, ktoré vedú k poèiatoènej hodnote vlo¾ených finanèných prostriedkov. Tabuµka pre registráciu investièného majetku by malo by»: poradové èíslo, dátum zakúpenia a licencie na pou¾itie dát dokladu o nákupe, popis majetku, symbol Klasifikácia dlhodobého majetku, je cena pôvodná sadzba odpisov (v závislosti na rokoch u¾ívania, vy¹¹ie odpisov aktualizované poèiatoèná hodnota, amortizáciu a dátum odvolania spolu s viny ju vzal. Ak predávate produkt, zadajte dátum predaja, ak dôjde k znièeniu dlhodobého majetku, prilo¾te správu o likvidácii. Pri premý¹µaní o platnom právnom poriadku spoloènos» musí prija» v¹etky dokumenty potvrdzujúce nadobudnutie investièného majetku.