Starostlivos o ne

Môj bratranec je veµmi rád, ¾e sa bude bavi» s vlasmi, mô¾e¹ ju pohladi» a oèisti» a necha» ju to urobi». Ona je tak zapojená, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo dokonale, mô¾e urobi» jeden prú¾ok tucet krát, zvá¾i» vlasy luky po celú dobu, alebo klip na ne. Naozaj chcem ¹kolské predstavenia a organizujem ich. Jej posledná úloha princeznej Joker je tie¾ originálna a potrebovala perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku ju moja matka zamotala s niekoµkými prameòmi, ku ktorým boli prikryté stuhy. Potom tento krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Budem vyzera» kraj¹ie v riadených vlasoch .... tak to zaèalo. Po pol hodine riadenia okrem ich modelovania. Vyzerala krásne ako dôle¾itá kráµovná. Len tak, ako sa to stane s pokazenými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Neveri», ¾e na zaèiatku prípravy na realizáciu uplynulo menej ako dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenila jej myseµ, ale vo svojom prejave to znelo trochu viac "nieeee, nepáèi sa mi to, preto¾e si nepamätám princeznú, èo jej slú¾ka veµmi robí." Vyna¹la nový úèes, vlasy naviazané na stavbu naplnenej koky. Preto¾e, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, u¾ máme kogníciu pri navrhovaní vlasov, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi hladko. Jej matka bola zo svojej strany ochotná a ochotná by» iná.

https://pure-prov.eu/sk/

Odporúèam bubu-store vlasy klipy