Staticka optimalizacia

Statická elektrina je tie¾ extrémne veµká v v¹adeprítomnej my¹lienke. Jeho rie¹enia, najmä v atmosfére s rizikom výbuchu, zasielajú iskru aj explóziou. Ka¾dý rok sa v Európe vyskytuje a¾ 400 udalostí spojených s elektrostatickým výbojom a je pre nich dôle¾ité, aby sa zabránilo pou¾ívaniu jednoduchých zariadení a techník, ktoré sú efektívne a ¹iroko dostupné.

K uzemnenie vzdelaný a popísaná v rámci priemyselných nádr¾í musia by», kontajnery, cysternom poskytujú elektrostatické uzemnenie, elektrostatické alebo uzemnenie. Patrí do tomto zmysle pou¾i» silný nový terminál alebo chránené spoµahlivé pripojenie zariadení s vhodne zvolenou kábla, dobré nesú elektrický náboj na správne uzemnenie. Pravidlom je u¾itoèné pre zmie¹anie s odôvodnením, ¾e v procese výroby produktov, ako sú náterové hmoty, ¾ivice, farby, rozpú¹»adlá a produkty výbu¹niny èasto nastáva prípad, v ktorom spracúvania prvky, mie¹anie alebo nádoby na tieto látky mô¾u predstavova» ich èasti alebo hrdza potiahnutým viac plôch. Vo vy¹¹ie uvedenom klube oslabujú výkon terminálov alebo nové uzemòovacie formuláre, ktoré pou¾ívajú kancelárie. Podµa smerníc ATEX zemniace svorky musí spåòa» niekoµko po¾iadaviek, ktoré predstavuje pou¾itie v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu. Nemô¾u by» pokryté materiálom vedúcim k vytvoreniu iskrenia v tradièných polohách.Pri nebezpeèném obsahu s veµkým rizikom vznietenia a výbuchu sú indikované pravidelné kontroly stavu dodávajúcich nástrojov na uzemnenie. Pri úspe¹nom vyu¾ívaní, korózii a mechanickom po¹kodení mô¾u vzniknú» chyby a netesnosti v systémoch a v dôsledku toho prestane hra» svoju úlohu. Tam je potom priama hrozba pre zamestnancov a full house. Vïaka ¹irokej technológii sa statické uzemòovacie systémy, ktoré obsahujú integrovaný systém riadenia, mô¾u rýchlo a èastej¹ie vyskytova». Sú vybavené indexmi a blokovacími prvkami, ktoré zabraòujú vznieteniu.Musíme si uvedomi», ¾e pri vývoji technológie a práce, v ére tlaku na rozvoj predaja a obratu, sa celý spôsob vráti na e¹te väè¹ie a efektívnej¹ie výrobné metódy. Zvý¹ený pohyb spôsobuje prirodzený nárast poètu generovaných elektrostatických nábojov, èo je výhodné po následných výbojoch. ®ivot tohto èloveka a tlak na neho ako najlep¹í výsledok ohrozuje jeho bezpeènos».