Stavba domu a mdm

Ka¾dá zo sú»a¾í sa skladá z vlastného priateµa, pochopiteµného len pre hostí, ¾argónu. Nie je to niè iné ako prekladatelia. Èlovek z prekladateµskej agentúry by mal by» pravdepodobne poslucháèom nazývaný opakom, niekedy nie tak, ako poèúva. Tak¾e mô¾ete stretnú» µudí, ktorí sú vµavo, vonku alebo v minulosti. Èo znamenajú dané frázy?

Prekladaný prekladateµ - osoba, ktorá pou¾íva niekoµko programov CAT, konkrétne Computer Aided Translation, ktoré idú k zlep¹eniu prekladateµskej práce. Inými slovami, nástroj CAT navrhuje preklad, ak je èlánok analogický s nieèím, èo prekladateµ u¾ prelo¾il.Prekladaný prekladateµ - prekladateµ, ktorý sa nepou¾íva v kancelárii, a po polo¾ení otázky dostávame informácie automaticky generované prostredníctvom e-mailu.Vylúèený vplyv - prekladateµ, ktorý nie je k dispozícii v urèitom období, napríklad na dovolenke.

Najintenzívnej¹ím záujmom je návrat konkabiny. Táto fráza sa pou¾íva na opis ¾eny, ktorá je fascinovaná simultánnym prekladom, t. J. Prekladateµom, ktorý pri pobyte v zvukovo izolovanej kabíne vysvetµuje text v miestnosti. Na vypoèutie musí záujemca vlo¾i» ¹peciálne slúchadlá a vybra» si program, ktorý ovplyvní krásny jazyk. Mu¾skou variantou tejto krízy je konkabent, tak¾e analogicky je to súèasný èlovek, ktorý sa prebudí simultánnym tlmoèením.Prekladateµské agentúry, rovnako ako spoloènosti poskytujúce nové slu¾by, si navzájom poskytujú ¹pecifické frázy, ktoré sú zrozumiteµné pre typy tejto profesie. Samozrejme, zvyèajne sa sna¾ia ís» do úspechu kontaktu s klientom, ale ako viete, je »a¾ké odstúpi» od pou¾ívania. Preto, keï konáme v kancelárii tlmoèníka, poèujeme, ¾e na¹e porozumenie je preè, alebo iný prekladateµ nám tento text lep¹ie prelo¾í, preto¾e je to VYLEP©ENÉ, nenechajte sa zmias» ... O zaujímavej práci sa mô¾ete opýta», na mieste ako prekladateµská kancelária, po¾iada» o preklad návrat èloveka je taký, aký je na území a nebude to znamena» nadmerný záujem o rodinný ¾ivot tlmoèníka.